Bezbednost i zdravlje na radu u praksi

Bezbednost i zdravlje na radu u praksi

Priručnik

Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ predstavlja praktičnu pomoć za lica odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ predstavlja praktičnu pomoć za lica odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu, u kome ćete na jednom mestu naći:

 • Informacije o primeni Zakona i najnovijh podzakonskih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pojašnjenja obaveza firmi i odgovornog lica u firmi iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Više od 60 gotovih modela dokumenata
 • Uputstva za sprovođenje preventivnih mera
 • Smernice za pripremu za inspekcijski nadzor
 • Pojašnjena i primere iz prakse u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima
 • Besplatnu mogućnost da kao korisnik priručnika dobijete odgovor na Vaša konkretna pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pomoću ovog priručnika ćete:

 • Lakše pripremiti i kompletirati obaveznu dokumentaciju
 • Efikasnije postupati u skladu sa najnovijim propisima
 • Samostalno obavljati poslove i maksimalno smanjiti troškove
 • Pojednostaviti svoj rad i uštedeti svoje vreme

 

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 1. Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
  • Obaveze i odgovornosti poslodavaca: Opšte obaveze poslodavaca, Akt o proceni rizika, Posebne obaveze poslodavaca, Osposobljavanje zaposlenih, Prava i obaveze zaposlenih
  • Osposobljavanje zaposlenih i program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad
  • Radna verzija Strategije BZR u R. Srbiji za period 2018-2022. godine
 2. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Obaveza poslodavca da organizuje obavljanje poslova BZR
  • Poslovi lica zaduženog za bezbednost i zdravlje na radu
  • Organizovanje poslova BZR kod poslodavca koji ima do 20 zaposlenih
  • Organizovanje poslova BZR kod poslodavca koji se bavi visokorizičnom delatnošću
  • Poslovi službe medicine rada
  • Prethodni i periodični lekarski pregledi i drugi propisani lekarski pregledi
  • Predstavnik zaposlenih za BZR i Odbor za BZR
  • Preventivne mere BZR pri organizovanju poslova održavanja objekata
  • Preventivne mere BZR pri organizovanju poslova obezbeđenja objekata
 3. Evidencija, saradnja i izveštavanje
  • Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Čuvanje evidencija, saradnja i izveštavanje
 4. Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
  • Stručni ispit – osposobljavanje za obavljanje poslova BZR, obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i poslova ispitivanja uslova radne okoline
  • Licence za obavljanje poslova u oblasti BZR
  • Uputstvo za podnošenje zahteva pravnih lica i preduzetnika koji su nosioci licence u oblasti BZR
  • Pravna lica i preduzetnici kojima je izdata licenca za obavljanje poslova BZR
  • Pravna lica kojima je izdata licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
 5. Opšta akta poslodavca
  • Prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada
  • Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu
  • Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu
  • Uređenje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa
  • Uređenje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u oblasti BZR
  • Izrada pravilnika o nabavci i raspodeli LZO i evidencije o izdatoj LZO
  • Izrada pravilnika o pružanju prve pomoći na radu
  • Primena preventivnih mera BZR za pojedine kategorije zaposlenih u aktu o proceni rizika i opštem aktu o BZR
 6. Podzakonska akta
  • Pregled najvažnijih odredbi pojedinih podzakonskih propisa kojima su propisani minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad
  • Podzakonska akta u skladu sa Izmenama i dopunama Zakona o BZR
  • Izmene i dopune Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
  • Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima
  • Pravilnik o načinu pružanja PP, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje PP
  • Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete
  • Uredba o utvrđivanju rada opasnog za decu
  • Predlog pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i BZR
  • Predlog pravilnika o programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi s usavršavanjem znanja lica zaduženih za BZR
 7. Inspekcijski nadzor
  • Instrukcije o vršenju inspekcijskog nadzora
 8. Povrede na radu i profesionalna oboljenja
  • Povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. Definicije, klasifikacija, uzroci i posledice. Prevencija
  • Pravilan postupak u slučaju povrede na radu i zakonske obaveze poslodavca
  • Izveštaj o povredi na radu i način njegovog popunjavanja
 9. Procena rizika
  • Prikaz metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • Izmene i dopune akta o proceni rizika

UZORCI NA CD-U:

 1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney; Identifikacija opasnosti i štetnosti i procena rizika za radno mesto; Pravilnici o BZR, radu, organizaciji i sistematizaciji poslova, opremi i postupku za pružanje PP u slučaju nezgode na radu, pružanju PP na radu; Ugovor o radu; Odluka o određivanju lica za poslove BZR; Odluka o zabrani pušenja; Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja; Sporazum o saradnji iz oblasti BZR
 2. Evidencije
 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu
 4. Uputstva za upotrebu i bezbedan rad
 5. Testovi za proveru osposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 6. Obrasci prijava
 7. Zakoni i podzakonski akti

Autor

Maja Ilić

Marija Đelić

Marko Nedeljković

Prednosti poslovnog izdanja

Posebne pogodnosti poslovnog izadanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacijepomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

Sadržaj

 1. Požari, klasifikacija i uzroci nastanka
  • Pojam gorenja i požara; Osnovni uslovi nastanka, razvoja i širenja požara
  • Klasifikacija požara
  • Eksplozije
  • Mehanizmi gorenja materija
  • Najčešći uzroci nastanka požara
  • Sredstva za gašenje požara; Uređaji, sprave i oprema za gašenje požara
  • Hidrocil sistemi za povećanje pritiska u hidrantskoj instalaciji za gašenje požara
  • Protivpožarne klapne – primena, ugradnja, ispitivanje
  • Kontrola i ispitivanje opreme, uređaja i sistema za zaštitu od požara
  • Preporuke za servisiranje protivpožarnih aparata za gašenje početnih požara i za bezbednu upotrebu TNG boca
  • Proceduralno sprovođenje postupka izdavanja dozvole za izvođenje radova zavarivanja (s primerima)
  • Proceduralno sprovođenje postupka izdavanja dozvole za izvođenje radova zavarivanja (s primerima)
  • Protivpožarna otpornost zidova i vrata u zgradama
 2. Normativno regulisanje zaštite od požara i subjekti
  • Zakon o zaštiti od požara, predmet Zakona i oblasti regulisanja
  • Subjekti zaštite od požara i način ostvarivanja zaštite od požara
  • Uloga ministarstava, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i pravnih subjekata i fizičkih lica u zaštiti od požara
  • Strategija zaštite od požara
  • Načela u Zakonu o zaštiti od požara
  • Angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova zaštite od požara
  • Povezanost drugih zakona sa Zakonom o zaštiti od požara
 3. Razvrstavanje pravnih lica u kategorije ugroženosti od požara
  • Kriterijumi i osnov za razvrstavanje u kategoriju ugroženosti od požara
  • Kategorije ugroženosti od požara
  • Prava i obaveze pravnih lica u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara
  • Postupak razvrstavanja u kategoriju ugroženosti od požara
 4. Opšti normativni akti iz oblasti ZOP – planovi i obuka
  • Planovi zaštite od požara
  • Pravila zaštite od požara
  • Plan evakuacije (sa konkretnim primerom proračuna evakuacije)
  • Osnovna obuka iz oblati ZOP-a; Posebna obuka iz oblasti ZOP-a
  • Uslovi koje pravna lica treba da zadovolje za vršenje osnovne i posebne obuke
  • Procena ugroženosti od požara
  • Uslovi za vršenje izmena i dopuna normativnih akata iz oblasti ZOP
  • Evidencije iz oblasti zaštite od požara
  • Odgovornost za izradu normativnih akata iz oblasti zaštite od požara: direktora, pravnika i lica odgovornog za poslove zaštite od požara
 5. Mere zaštite od požara
  • Prostorni i urbanistički planovi
  • Zaštita od požara u planskim dokumentima
  • Informacija o lokaciji i lokacijski uslovi
  • Izgradnja objekata i sadržina i vrste tehničke dokumentacije
  • Osnovni zahtevi ZOP prilikom projektovanja i izgradnje
  • Glavni projekat zaštite od požara
  • Saglasnost Ministarstva na tehničku dokumentaciju i objekte
  • Mere zaštite u tehnološkim procesima
  • Projektovanje i izvođenje posebnih sistema
  • Mere zaštite u objektima visokogradnje
  • Uređaji za otkrivanje i javljanje požara i uređaji za gašenje požara
  • Održavanje i kontrolisanje instalacija i uređaja
  • Donošenje tehničkih propisa
  • Preventivne mere u prirodi
  • Protivpožarna straža
  • Mere zaštite od požara prilikom vršenja radova zavarivanja, rezanja i lemljenja
  • Preventivne mere zaštite od požara i eksplozija pri upotrebi i skladištenju boca sa zapaljivim i eksplozivnim gasovima
  • Procena protivpožarne bezbednosti u različitim objektima
 6. Nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara
  • Način vršenja upravnog nadzora
  • Inspektori u oblasti zaštite od požara – prava i dužnosti
  • Vrste inspekcijskih pregleda u oblasti zaštite od požara
  • Upravni postupak, sastav rešenja i vrste rešenja u oblasti zaštite od požara
  • Pravosnažnost i izvršnost rešenja, žalba na rešenje, rešavanje žalbe, produženje rokova
  • Rešenja o zabrani
  • Vršenje uviđaja kod požara
  • Odobrenje lokacije za objekte u kojima se skladište eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasovi
  • Inspekcijski nadzor u prometu eksplozivnih materija
  • Uloga, prava i obaveze nadziranog subjekta i lica u nadziranim subjektima u oblasti ZOP prilikom inspekcijskog nadzora
 7. Kaznene odredbe za nesprovođenja ZOP-a
  • Privredni prestupi, Prekršajna odgovornost u oblasti ZOP, Krivična odgovornost

SADRŽAJ PORTALA:

Modeli opštih akata: Pravila ZOP, Program obuke iz oblasti ZOP, Uputstvo za postupanje u slučaju požara, Primer plana evakuacije – prizemlje/spratovi, Simboli za izradu Plana evakuacije i dr, Modeli obaveznih evidencija iz oblasti ZOP, Planovi sprovođenja preventivnih mera ZOP, Kontrolne liste iz oblasti ZOP, Kompletna zakonska regulativa iz oblasti ZOP           

Opšti uslovi

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala.