Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Primer : Ravnanje z odpadki v zbirnem centru za odpadne barvne kovine

 

Vrste in količine odpadkov

V sklopu zbirnega centra podjetje zbira oz. bo sprejemalo le odpadke, navedene v spodnji preglednici, ki ne vsebujejo nevarnih odpadkov ali nevarnih snovi. Letni plan zbiranje je približno 1.200 ton odpadkov. Predvidene količine, ki so navedene v spodnji preglednici, lahko nihajo glede na razmere in povpraševanje po oddaji teh odpadkov pooblaščenemu zbiralcu. Podjetje v sklopu zbirnega centra ne izvaja zbiranja nevarnih odpadkov. 

Preglednica 1: Vrste in količine odpadkov – letni plan

Klasifikacijska številka Naziv odpadka Letna količina [ton] Izvor odpadkov
12 01 03 opilki in ostružki barvnih kovin 1.100 Povzročitelji v RS
12 01 04 prah in delci barvnih kovin 100 Povzročitelji v RS

 

Prevzemanje in ravnanje 
Način prevzemanja odpadkov je razdeljen na naslednje korake:

 

 • A: Dovoz odpadkov na lokacijo centra;
 • B: Sprejem odpadkov v center;
 • C: Razvrščanje odpadkov na predhodno skladiščenje (boksi in prostori za predhodno skladiščenje) in skladiščenje odpadkov do postopka predelave.

 

 

A: Dostava odpadkov v center 
Dostava odpadkov do centra je možna na dva načina, ki sta odvisna od vrste predhodnega dogovora med strankama, in sicer:

 

 • da podjetje izvede prevoz s svojimi prevoznimi sredstvi ali
 • da prevoz opravijo povzročitelji sami.

 

V primeru prvega načina se za prevoz odpadkov pošlje tovorno vozilo, ki bo dostavilo prevzete odpadke od povzročitelja odpadkov v center. Ker so povzročitelji odpadkov, od katerih podjetje namerava prevzemati odpadke z namenom zbiranja, običajno tudi uporabniki drugih storitev podjetja (kupci), se običajno organizira način prevoza tako, da se ob dostavi materialov kupcem pri njih v primeru potrebe izvede tudi prevzem odpadkov in potem s povratno vožnjo te dostavijo na lokacijo zbirnega centra. Vsi odpadki, za katere je predvideno zbiranje, bodo že pri povzročitelju prevzeti v vrečah (ločeno za ostružke in ločeno za kose po vrsti materiala). Tako podjetje tudi ekonomsko in okoljsko smotrno organizira transport. 

B: Sprejem odpadkov v center
Vse pripeljane odpadke v center se pred prejemom vizualno pregleda. Vizualna kontrola se opravi pred vhodom v center. 
Preveri se tudi dokumentacijo, ki odpadke spremlja. Če odpadki ustrezajo dogovorjenim zahtevam, se jih stehta na umerjeni tehtnici. 
Izpiše se zahtevane dokumente, izvede primerno označevanje in odpadke razvrsti na vnaprej določen prostor za predhodno skladiščenje do nadaljnje predaje. Vodja službe nato organizira, da se odpadke razloži na zato namenjen prostor v centru. 
Če odpadki ne ustrezajo dogovorjenim zahtevam, se jih vrne izvirnemu povzročitelju odpadkov. 

B: Skladiščenje odpadkov do postopka predelave
Če so odpadki sprejeti v center, se jih odloži v prostore, ki so namenjeni skladiščenju do nadaljnje predelave. 
Začasno skladiščenje posameznih vrst odpadkov je urejeno tako, da so posamezne vrste odpadkov med seboj ločene in označene. Velikost prostora za posamezno vrsto odpadka se sproti določa, glede na količine posameznih vrst odpadkov. 
Potem ko bo zbrana zadostna količina odpadkov, se jih preda v nadaljnjo predelavo pooblaščenemu podjetju.

 

Shema postopka ravnanje z odpadki je prikazana spodaj.

  Aktivnost Oprema OPOMBA

1

Dovoz odpadkov v center Tovornjak Proces zbiranja

2

Vizualna kontrola Ni posebne opreme
Ročno
Proces zbiranja

3

Tehtanje in izpolnjevanje prevzemne listine Obstoječa tehtnica Proces zbiranja

4

Razvrščanje po vrsti in odložitev na predvideni prostor za predhodno skladiščenje Ročno in viličar Proces zbiranja

5

Priprava za predajo v nadaljnjo predelavo 
(priprava pošiljke)

Ročno in viličar Proces zbiranja

6

Tehtanje na izhodu ter izpolnjevanje predajne listine Obstoječa tehtnica Proces zbiranja

Postopek sprejema odpadkov v center in način ravnanja je:

 

 • tovorno vozilo dostavi odpadke na lokacijo predhodnega skladiščenja;
 • ob dovozu odpadkov se na vhodu opravi vizualno kontrolo pripeljanih odpadkov;
 • v primeru ugotovitve nepravilnosti oz. ugotovitvi, da obstaja sum, da so odpadki onesnaženi z nevarnimi snovmi, se take ne sprejme na predhodno skladiščenje. Take odpadke se zavrne in ne sprejme. Nevarnih odpadkov se na lokaciji ne sprejema.
 • v primeru, da ni ugotovljenih nepravilnosti in da se pri vizualni kontroli ugotovi primernost za sprejem, se odpadke sprejme na predhodno skladiščenje;
 • dostavljene odpadke se stehta na tehtnici in nato izpolni ustrezne listine;
 • odpadke se raztovori na prostoru manipulativne površine;
 • raztovorjene odpadke se potem razsortira v posamezne prostore glede na vrsto odpadka;
 • v boksih se odpadke predhodno skladišči do predaje (odvoza) na nadaljnjo predelavo pri pooblaščenih predelovalcih.

 

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.