Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

I. PRAVO NA PRIVATNOST

Za svaku modernu i odgovornu kompaniju poštovanje prava na privatnost pojedinca mora biti jedna od osnovnih vrednosti i smernica njenog poslovanja. U preduzeću FORUM MEDIA d.o.o. mi smo toga veoma svesni i direktno se identifikujemo sa tim, zbog čega sa ličnim podacima naših kupaca i zaposlenih postupamo odgovorno, pažljivo i u potpunosti u skladu sa važećim propisima i internim aktima kompanije. Pristup ličnim podacima je dozvoljen samo ovlašćenim zaposlenima i ugovornim obrađivačima, uvek se vrši samo u okviru svrhe za koju se podaci obrađuju i samo u meri koja je apsolutno neophodna za nesmetano sprovođenje procesa rada, pružanje usluga kompanije. i ispunjenje prava i obaveza iz zaključenih ugovornih odnosa sa kupcima.

II. PREZENTACIJA KONTROLERA I U OPŠTINI U VEZI SA ZAŠTITOM LIČNIH PODATAKA

FORUM MEDIA d.o.o., Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd (u daljem tekstu: FM) osnovan je juna 2001. godine i ćerka firma je nemačke izdavačke kuće FORUM Media Group.

Misija FM-a je da našim klijentima pruži informacije koje su im potrebne za donošenje ispravnih odluka – kako u profesionalnom tako i u privatnom životu.

Naš cilj je da pružimo prave informacije u pravo vreme i na pravom mestu putem pravog medija (knjiga, priručnik, seminar, obrazovni program, časopis, CD, veb ili bilo koji drugi medij).

FM neće prosleđivati prikupljene podatke trećim licima, osim mogućim ugovornim obrađivačima sa kojima je zaključio relevantne ugovore. Pojedinac može zatražiti da FM trajno ili privremeno obustavi obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku. Tokom upravljanja ličnim podacima, pojedinac ima mogućnost pregleda i ažuriranja podataka u bazi podataka na zahtev. FM se obavezuje da će svi lični podaci ostati pohranjeni, zaštićeni i obrađeni od strane FM-a. Sa svim ličnim podacima dobijenim administrator će postupati u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Lični podaci su adekvatno zaštićeni od gubitka, uništenja, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili otkrivanja od strane trećih lica.

III. OVLAŠĆENO LICE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Ovlašćenom licu za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti na adresu prodaja@forum-media.rs

IV. SVRHE OBRADE LIČNIH PODATAKA I PRAVNI OSNOV

a) FM obrađuje lične podatke kupaca u okviru i u svrhu sprovođenja ugovora.

Na osnovu ugovornog pravnog osnova, podaci o ličnosti se obrađuju i u obimu neophodnom radi zaključivanja ugovora, u fazi pregovaranja, nakon prijema ponude ili individualna potražnja. U slučaju plaćanja usluga putem interneta, FM pruža sva neophodna tehnološka i organizaciona rešenja za potpunu sigurnost kupovine. Sigurnost ličnih podataka u trenutku kupovine takođe je obezbeđena uzimajući u obzir važeće zakonske obaveze i preporuke slovenačkog i međunarodnog udruženja potrošača.

FM posebno obaveštava svoje kupce i druge pojedince da se neki lični podaci mogu obrađivati putem automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, uz pomoć posebnog matematičkog algoritma

b) FM obrađuje i lične podatke fizičkih lica na osnovu statutarnog pravnog osnova: Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u svrhu prenošenja ličnih podataka lica koja su u obavezi da prijave Kancelarije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i na osnovu drugih međunarodnih ugovora, propisa EU i nacionalnih zakona, koji nalažu FM da, u određenim slučajevima, prosleđuje lične podatke pojedinaca državnim organima i drugim rukovodiocima kako bi da ispune svoje zakonske obaveze ili ovlašćenja.

c) FM obrađuje lične podatke na osnovu legitimnog interesa u svrhu smanjenja rizika od upada na svoje veb stranice (obezbeđivanje informacione bezbednosti, smanjenje rizika od neovlašćenog pristupa važnim poslovnim informacijama, ličnim podacima i informacionom sistemu FM), i za potrebe vršenja analiza ličnih podataka za regulisanje poslovnog i kreditnog rizika i optimizaciju poslovnih odluka (zaštita ekonomskih interesa FM) i za statističku obradu namenjenu izradi izveštaja za menadžment, pri čemu izveštaji uvek sadrže samo anonimizovane podatke.

d) U određenim slučajevima FM traži od svojih kupaca i drugih pojedinaca da daju saglasnost za obradu njihovih ličnih podataka u svrhu informisanja o novim dešavanjima, direktnog marketinga proizvoda ili usluga (priručnici, knjige, obuke, itd.) i radi kreiranja i prezentovanja individualizovanih ponuda proizvoda i usluga. U ovim slučajevima obrada ličnih podataka se odvija u okviru obrade ličnih podataka dozvoljene izjavom pojedinca, svrhom i ugovorenim kanalima komunikacije, do otkazivanja.

e) FM takođe prikuplja lične podatke prilikom posete svojim veb-sajtovima, putem kolačića, u cilju obezbeđivanja bolje funkcionalnosti i korisničkog iskustva, bezbednosti, nesmetanog rada veb-sajtova ili portali i broj korisnika na veb stranici ili portal. FM koristi sledeće kolačiće: Obavezni kolačići: oni su neophodni i bez njih pojedinačna veb lokacija ili onlajn portal u vlasništvu Menadžment FM-a, neće raditi kako bi trebalo. Postavljaju se kada pojedinac podnese obrazac, prijavi se ili izvrši bilo kakvu interakciju sa veb-sajtom koja ide dalje od klikanja na jednostavne veze. Analitički i reklamni kolačići: su kolačići partnerskih servisa kao što su: Facebook, Google, Mouseflov, itd. i sa njima FM analizira saobraćaj na svakoj veb stranici kako bi poboljšao korisničko iskustvo. Pojedinac prihvata kolačić klikom na dugme na veb lokaciji.

Ako pojedinac ne pristane na njihovu upotrebu, kolačići se neće instalirati, ali se može desiti da neke zanimljive funkcije pojedinačne veb stranice neće biti dostupne. Više informacija o korišćenju kolačića dostupno je na pojedinačnoj veb stranici.

V. OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA I MOGUĆI PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Pored FM-a (njegovih zaposlenih), lične podatke u njegovo ime i za njegov račun mogu obrađivati ugovorni obrađivači, kao što su kompanije koje pružaju FM-u tehničku podršku u obradi ličnih podataka, kao što su proizvođači i održavaoci računarskih aplikacija, veb sajtovi i informacioni servisi, programeri i implementatori softverskih rešenja, pozivni centar i procesori koje je FM angažovao za pružanje usluga neophodnih za realizaciju ugovora, kao što su štampači, službe dostave, eksterni marketeri, eksterne marketinške agencije i organizatori događaja, predstavnici FM-a u zaključivanje i izvršenje ugovora, uključujući naplatu i eventualne pravne postupke itd. Lični podaci se dostavljaju ugovornim obrađivačima samo ako je to neophodno za efikasnu obradu ličnih podataka ili ispunjenje ugovora i ako se podaci ne mogu obrađivati u anonimizovanom obliku. Ugovorni obrađivači mogu biti i kompanije ili organizacije sa sedištem van Evropske unije, u zemljama koje možda nemaju zakone koji štite pravo na zaštitu ličnih podataka na isti način kao u Evropskoj uniji. U slučaju da se lični podaci prenose u treće zemlje (van EU i EEA), FM će obezbediti i sprovesti odgovarajuće mere za obezbeđenje bezbednosti ličnih podataka i osnovnih prava i sloboda pojedinaca, u skladu sa važećim nacionalnim i EU. propisa i ove Politike privatnosti, tako da će koristiti predviđene mehanizme, kao što su obavezujuća poslovna pravila, standardne ugovorne klauzule itd.

VI. PRAVA POJEDINACA

Pismeni zahtev upućen na adresu: FORUM MEDIA d.o.o., Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd, sa naznakom „za GDPR“, pojedinac može zahtevati pristup, dopunu, ispravku, blokiranje ili ograničenje obrade ili brisanje ličnih podataka, prigovori na obradu podataka koji se obrađuju u vezi sa njim ili zahteva prenos podataka. Pojedinac može trajno ili privremeno, u celosti ili delimično, otkazati datu saglasnost za obradu ličnih podataka u bilo koje vreme uz pismeni zahtev upućen na adresu: FORUM MEDIA d.o.o., Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd, sa napomenom „za GDPR“. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti do njenog opoziva.

Pojedinac ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije Republike Srbije ako smatra da se njegovi lični podaci čuvaju ili na drugi način obrađuju suprotno važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka

VII. PERIOD ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

FM će obrađivati lične podatke u obimu potrebnom za realizaciju svrhe obrade i sve dok je to potrebno za postizanje cilja koji se želi, ukoliko su dobijeni na osnovu saglasnosti, do otkazivanja.

Lični podaci se tako obrađuju do ispunjenja svrhe ili u rokovima zastarelosti obaveza koje bi mogle nastati obradom ovih podataka o ličnosti, posebno kada je obrada podataka o ličnosti neophodna u kontekstu zaključenja ili izvršenja ugovora, osim u slučajevima kada je rok čuvanja ličnih podataka podaci propisan zakonom. U poslednjim slučajevima, FM čuva podatke u skladu sa pravnim poretkom.

Beograd, 30.06.2022.