Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Jubilejna nagrada za javne uslužbence

 

V zvezi z navedenim vprašanjem ponovno pojasnjujemo, da je Zakon o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, (Uradni list RS, št. 40/2012) bil objavljen v Uradnem listu št. 40 dne 31. 5. 2012, v skladu z 251. členom pa velja naslednji dan po objavi, torej od 1. junija 2012 dalje. Glede povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je treba upoštevati 8. poglavje, ki ureja plače, povračila stroškov in nekatere druge prejemke zaposlenih ter nekatere ukrepe za omejevanje stroškov v javnem sektorju, in ki v skladu s prvim odstavkom 154. člena velja za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, kar je v nadaljnjem besedilu ZUJF opredeljeno kot javni sektor. 

V zvezi z navedenim vprašanjem je treba še posebej opozoriti na anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili sklenjeni po sprejemu ZUJF v Državnem zboru, in sicer 18. maja 2012, objavljeni pa so bili v Uradnem listu RS, št. 40, dne 31. maja 2012, veljajo pa naslednji dan po objavi, torej od 1. junija 2012 dalje.

Za preverjanje izpolnjevanja pogoja za jubilejno nagrado za javno uslužbenko, zaposleno v upravni enoti, je treba torej od 1. unija 2012 dalje upoštevati Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/2012), ki v 12. členu določa, da javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada, ko izpolni pogoj delovne dobe v javnem sektorju, pri čemer pa se ta jubilejna nagrada v skladu z drugim odstavkom 12. člena aneksa izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. Glede na to, da se je spremenil kriterij, in sicer je pred 1. junijem 2012 bilo treba izpolniti 10, 20 ali 30 let skupne delovne dobe za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, po 1. juniju 2012 pa aneks določa kot pogoj 10, 20 ali 30 let delovne dobe v javnem sektorju, bi javni uslužbenki ob izpolnitvi pogoja 10 let delovne dobe  upravni enoti, torej v javnem sektorju, jubilejna nagrada pripadala.

Vendar pa je treba upoštevati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ZIPRS1314, (Uradni list RS, št. 104/2012), ki pa v 63. členu določa, da zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Torej v navedenem primeru javni uslužbenki jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v javnem sektorju ne bo pripadala, saj jo je za 10 let delovne dobe že prejela pri delodajalcu v javnem sektorju.

 

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.