Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Čezmejne pošiljke odpadkov

 

Zakonske podlage:

 • Baselska konvencija o nadzoru uvoza/izvoza nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja
 • Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Ur. l. RS, št. 15/93, 23/04)
 • Uredba (ES) št. 1013/2006 evropskega parlamenta in sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov,
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur.l. RS, št. 71/2007)
 • Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III in IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklepa OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja

 

V spodnji preglednici je prikaz, za katere pošiljke odpadkov je po Uredbi 1013/2006 potrebna predhodna pisna prijava in soglasje:

  Znotraj držav članic ES Uvoz v ES Tranzit skozi ES Izvoz izven ES
Odpadki na odstranjevanje Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan(1)
“Zeleni odpadki” na predelavo (Priloga III, IIIA in IIIB), ki ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi 18. člen(2) 18. člen 18. člen Priloga VII oz. posebne zahteve uvoznice(3)
Vsi drugi odpadki – na predelavo Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan(4)

 

 • Izvoz v Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico je dovoljen s predhodno prijavo in soglasjem
 • Prehodne ureditve veljajo za nekatere nove države članice ES. Izvoz v Bolgarijo je na postopku predhodne pisne prijave in soglasja do konca leta 2014, v Latvijo do konca leta 2010, na Poljsko do konca leta 2012, v Romunijo do konca leta 2015 in na Slovaško do konca leta 2011.
 • V ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Glej tudi poglavje E – Pošiljke odpadkov iz Priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD
 • Izvoz nevarnih odpadkov na predelavo v države, za katere se Sklep OECD ne uporablja, je prepovedan

 

Pošiljke s predhodno pisno prijavo in soglasjem

Področje uporabe

 • za pošiljke odpadkov, ki so namenjeni v ali skozi ozemlje Republike Slovenije ali iz njega,
 • za pošiljke odpadkov med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, če so pošiljke odpadkov povezane s tranzitom čez druge države,
 • za tiste vrste odpadkov, pri katerih mora biti ob njihovi prijavi v državi odpreme kot začetni pristojni organ udeleženo ministrstvo, pristojno za okolje; v Sloveniji je to ARSO (Agencija RS za okolje),
 • za odpadke, ki so namenjeni v obdelavo (predelavo ali odstranjevanje).

 

Vsi postopki pošiljanja odpadkov so strogo nadzorovani, prekrški pa kaznovani.

Potrebna dokumentacija, priložena prijavi:

 1. Izpolnjen prijavni obrazec + transportni obrazec (št. obrazca SI 00xxxx), s prilogama 1 in 2. To je obrazec Aza čezmejno premeščanje odpadkov. Obrazec je sestavljen iz petih kopij. Od tega prejme MOP original, država uvoznica eno kopijo, tranzitne države vsaka po eno kopijo, prejemnik eno kopijo, zadnja stran pa ostane prosilki za dovoljenje. Priloga 1 pomeni seznam prevoznikov, ki so predvideni za prevoz nevarnih snovi, s točnim naslovom, tel. št., št. faksa in kontaktno osebo. Priloga 2 je seznam dejanskih proizvajalcev odpadkov. Če je prevoznik ali proizvajalec samo eden, se to vpiše v obrazec A in priloga 1 in 2 nista potrebni.
 2. Analiza odpadka, ki jo opravi za to pooblaščeno podjetje. Analiza ne sme biti starejša od enega leta. Vsaka analiza mora vsebovati datum opravljene storitve, kdo je vzorčil (vzorčiti mora oseba iz pooblaščenega laboratorija), kdo jo je izdelal, za katero podjetje je izdelana, naveden mora biti odpadek, za katerega je bila opravljena, analiza mora biti tudi podpisana in ožigosana.
 3. Pogodba med prijaviteljem in prejemnikom odpadka; pogodba mora biti overjena ali originalna v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsebovati mora: naziv blaga, lastnosti, količino, navedbo povzročiteljev, izjavo prejemnika, da bo potekala predelava oz. odstranitev v skladu s predpisi in da bo pošiljatelj sprejel odpadke nazaj, če bo to potrebno.
 4. Tehnični opis obrata za obdelavo. Potreben je tudi podatek o kapaciteti za predmetni odpadek. Pri predelavi je treba navesti tudi predvideni način odstranjevanja morebitnih preostankov, razmerje med količino predelanega materiala in količino odpadkov, ki nastanejo po predelavi, ter podati ocenjeno vrednost recikliranega materiala.
 5. Dokazilo o primernem škodnem zavarovanju v korist tretjih oseb. Zavarovanje mora vsebovati znesek odškodnine, ki mora biti dovolj visok, in datum izstavitve, ki ne sme biti starejši od enega leta oz. do kdaj je dovoljenje veljavno.
 6. Opis izvozne poti po krajih (navedejo se tudi mejni prehodi).
 7. Finančno jamstvo v obliki bančne garancije ali zavarovalne police, veljavne za nedoločen čas ali za čas pošiljanja vse do dokončanja predelave ali odstranjevanja prijavljenih odpadkov.
 8. Agencija lahko od prijavitelja zahteva tudi druge informacije, ki so nujne za presojo posamezne prijave.

Na osnovi popolne vloge, in če nima zadržkov, ARSO izda Soglasje za večkratno pošiljanje odpadkov v predelavo ali na odstranjevanje.

Tri (3) delovne dni pred vsako nameravano pošiljko odpadkov je treba to pošiljko najaviti pri vseh pristojnih organih držav, ki so bile vključene v izdajo soglasja.

Dokumenti, ki spremljajo pošiljko odpadkov:

 • soglasje (notifikacija),
 • transportni obrazec(priloga 1),
 • carinski dokumenti (za članice izven EU),
 • opis trase prevoza in mejni prehodi,
 • navodilo za ravnanje v primeru nesreče,
 • dokumenti prevoznika:
 • dokumenti, ki se nanašajo na vozilo,
 • dokumenti, ki se nanašajo na voznika.

 

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.