Zorica Isoski

Rođena je 16. marta 1966. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu zaštite na radu i životne sredine u Nišu (1999) i položila stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave (2004). Direktor je preduzeća za inženjering i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine, Aurora green d.o.o. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: planova upravljanja otpadom za privredu, planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, procena stanja zaštite životne sredine, izveštaja o bezbednosti i plana zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), lokalnih ekoloških planova (LEAP-a) i drugih projekata u vezi sa zaštitom životne sredine. Radila je kao stručni saradnik u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine (2003-2004) na pripremi publikacija i izveštavanju o stanju životne sredine i kao stručni saradnik u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine – Uprava za zaštitu životne sredine Republike Srbije na stručno-operativnim poslovima inspekcijskog rada, izradi izveštaja za Vladu Republike Srbije o radu inspekcije za zaštitu životne sredine, organizovanju edukacija za inspektore zaštite životne sredine (2004-2005).

Član je republičke tehničke komisije za ocenu studija uticaja na životnu sredinu i nekoliko lokalnih komisija (član tehničke komisije Grada Beograda, član tehničke komisije Opštine Paraćin i Opštine Ćuprija). Od 2008. član je Nacionalnog Konventa EU, Grupa za životnu sredinu. Eksterni je ocenjivač za ISO 14001 u svojstvu tehničkog eksperta za životnu sredinu. Član je republičke tehničke komisije i član tehničke komisije Grada Beograda za ocenu uslova utvrđenih u nacrtu integrisane dozvole (IPPC).

Autor je više od petnaest naučno stručnih radova u oblasti zaštite životne sredine na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.

© Forum Media d.o.o. | 2018