Zoran Lazić

Zoran Lazić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Pripravnički staž je obavio u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je, nakon  položenog pravosudnog ispita 1998. godine, radio i kao stručni saradnik.

U periodu 1999-2012. godine radio je kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji – bavio se zastupanjem pred svim sudovima u Republici Srbiji u krivičnim, parničnim, vanparničnim, privrednim, radnim i upravnim predmetima.

Zbog postavljenja na funkciju pomoćnika direktora Kancelarije za KiM 2012. godine utvrđeno mu je pravo na privremeni prestanak bavljenja advokaturom. Funkciju pomoćnika direktora Kancelarije za KiM obavljao je do 2014. godine.

U periodu 2014-2017. godine obavljao je funkciju pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja –  Sektor za rad. Pored rukovođenja Sektorom za rad, učestvovao je u radnim grupama za izradu propisa iz oblasti rada i to: Zakona o radu, Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakona o štrajku, Zakona o agencijama za privremeno

zapošljavanje, Zakona o sistemu plata u javnom sektoru, Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima i dr. Učestvovao je  u radu Socijalno-ekonomskog saveta RS, a bio je i član pregovaračkih timova Vlade RS za zaključenje granskih kolektivnih ugovora u javnom sektoru. Davao je mišljenja o primeni Zakona o radu.

Autor je većeg broja tekstova o pojedinim pitanjima iz oblasti rada, a kao predavač učestvovao je na značajnom broju seminara i savetovanja iz oblasti radnog prava.

Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za oblast – unapređenje organizacije i efikasnosti lokalne administracije.

Od jula 2017. godine obavlja funkciju sekretara Ministarstva odbrane.

© Forum Media d.o.o. | 2018