Zoran Filipović

Zoran Filipović je specijalista bezbednosti i zdravlja na radu sa više od 15 godina iskustva na različitim pozicijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine (eng. health, safety and environment, HSE). Profesionalnu karijeru je započeo u preduzeću koje se bavi obradom i proizvodnjom proizvoda od metala, drveta, kao i krojačkim, knjigovezačkim i štamparskim poslovima. Krajem 2009. godine prelazi u multinacionalnu prehrambenu kompaniju gde vodi poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. Od marta 2013. godine je u internacionalnoj naftnoj i gasnoj kompaniji gde prvo vodi program HSE kompetencija i osposobljavanja, a potom i Upravljanja HSE događajima.

Zoran je efikasan trener, fokusiran na sistemski pristup implementacije HSE programa i razvoja dugoročnih HSE ciljeva i rešenja.

Zoran ima veliko isustvo u razvoju i reviziji sistema upravljanja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja i istraživanja HSE događaja, nadzora HSE menadžment sistema i rizika, kao i usklađenosti kompanija sa zakonodavstvom.

Zoran redovno realizuje obuke iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, industrijske bezbednosti i zaštite od požara, a povremeno vrši i osposobljavanje iz oblasti zaštite životne sredine. Izdvajamo neke od programa koje je vodio i implementirao:

Izrada edukativnih materijala za HSE obuke: >70 opštih HSE materijala, >150 specifičnih za industriju nafte i gasa, >30 za HSE procese (sistemske obuke).
Realizacija specifičnih programa iz oblasti BZR (>300 polaznika): HSE liderstvo, Program bezbedne vožnje, Upravljanje izvođačima, Program izolovanja i zaključavanja opasnih vidova energije (eng. lock out & tag out), Dozvole za rad, Unapređenje kompetencija zaposlenih za obavljanje visokorizičnih aktivnosti, Podizanje svesti o rizicima (eng. HSE risk awareness program), Istraživanje HSE događaja, Obuka menadžmenta za obilaske operativnih lokacija (eng. Management walk around), Pravila koja spašavaju život, Upravljanje specifičnim HSE rizicima (rad na visini, unutrašnji saobraćaj i viljuškari, korozivne i opasne materije, opasni (zatvoreni) prostori, zaštita na opremi i mašinama, elektro bezbednost) itd.
Implementacija Posebne obuke iz oblasti ZOP i osposobljavanje predavača.
Vođenje programa iz oblasti zaštite životne sredine – IEMA program, Upravljanje hemikalijama, Izrada planova monitoringa i proračuna emisija CO2, Merenje i proračun emisija zagađujućih materija vazduha itd.
Vođenje programa za izradu i implementaciju elektronskih HSE obuka za veliki broj polaznika (uvodne/osnovne obuke iz oblasti BZR i ZOP za zaposlene i izvođače, rad za ekranima, okliznuća i padovi u nivou, rad sa opasnim materijama, reagovanje u vanrednim situacijama, bezbedan rad na benzinskim stanicama i skladištima itd.).

Show Filters

Prikazan jedan rezultat

Show Filters

Prikazan jedan rezultat