Zoran Bogetić

Zoran Bogetić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu gde izvodi nastavu na predmetima: Trgovinski   menadžment, Kanali marketinga, Trgovinski marketing i menadžment prodaje i Menadžment lanca snabdevanja. Doktorirao na temi:  “Modeli upravljanja kategorijama proizvoda u kanalima prometa”.

Usavršavao se na Limburg Business School (Haselt), Belgija, a bio je i JFDP stipendista na George Washington University, Washington DC u trajanju od godinu dana. Autor je i koautor velikog broja članaka u renomiranim međunarodnim časopisima, izlagao je na brojnim međunarodnim konferencijama i koautor je više monografija.

Realizovao je brojne projekte od kojih izdvajamo samo neke:“Strategija razvoja trgovine Grada Beograda”, ˝Uloga savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentosti preduzeća u Srbiji u procesu njene integracije u EU˝, kao i aktuelni projekat ˝Strategija razvoja trgovine Republike Srbije˝. Održao je brojne inhouse trening programe na temu konkurentskog pozicioniranja, kao i marketinga i menadžmenta uopšte, u brojnim domaćim i međunarodnim firmama.

U razvoju kadrova na različitim pozicijama stalni je saradnik čitavog niza kompanija međunarodnog značaja. U domenu menadžmenta ključnih kupaca istaknuti autor i konsultant, na kom planu je implementirao strategiju u velikom broju kompanija.

© Forum Media d.o.o. | 2018