Zlatko Petrović

Rođen 1978. godine, u Šapcu.
Diplomirao 2002. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Pravosudni ispit položio 2005. godine.
Nakon diplomiranja zasnovao radni odnos u Opštinskom sudu u Šapcu, u svojstvu sudijskog pripravnika.
Od avgusta 2003. do januara 2013. godine radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Beogradu.
U periodu od 2003. do 2006. godine bavio se imovinskopravnim poslovima u Upravi za zajedničke
poslove Ministarstva unutrašnjih poslova.
U periodu od 2006. do 2013. godine obavljao rukovodeće dužnosti u službi personalnih poslova i
radnopravnog zastupanja u Upravi za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova.
Obavljao je dužnost disciplinskog starešine i predavača na obukama u organizaciji Ministarstva
unutrašnjih poslova.
U ovom periodu lično je, kroz izradu i sprovođenje više razvojnih projekata, inicirao promene u sistemu
upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a što je naknadno i dovelo do izmena
u organizacionoj strukturi ovog ministarstva, kao što ga poznajemo danas.
Januara 2013. godine zasnovao je radni odnos u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i
zaštitu podataka o ličnosti, kao ovlašćeno lice Poverenika u Sektoru za nadzor.
Septembra 2014. godine postao je šef Odseka za nadzor nad zaštitom podataka u državnim organima, da
bi naknadno preuzeo i dužnost načelnika Odeljenja za nadzor nad zaštitom podataka u organima vlasti.
Od avgusta 2015. godine postavljen je od strane Poverenika na položaj pomoćnika generalnog sekretara,
zaduženog za Sektor za nadzor.
U ovom periodu učestvovao je u sprovođenju nekih od najznačajnijih postupaka nadzora koji su se ticali
nedozvoljene obrade podataka o ličnosti u Republici Srbiji i pokrenuo više inicijativa prema drugim
državnim organima, u cilju poboljšanja i harmonizacije pravnog okvira na polju zaštite podataka o
ličnosti.
Od 2015. godine predavač je na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Službe za
upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.
Govori engleski i ruski jezik.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018