Valbona Samardžija

Rođena u Beogradu, gde je završila XI beogradsku gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1982 godine, na međunarodno pravnom smeru. Pravosudni ispit položila 1994. godine. Sertifikovani službenik za javne nabavke od januara 2015. godine. Sekretar Srpskog društva za puteve “Via-Vita” od 2015. godine. Govori engleski i francuski jezik. Sadašnja pozicija: Direktor pravnih, kadrovskih i opštih poslova u Institutu za puteve ad Beograd. Radno iskustvo u struci : 34 godine.

Glavne aktivnosti i odgovornosti :
 • koordinacija svih poslova vezanih za javne nabavke u svim fazama, analiza  konkursne dokumentacije, učešće u pripremi ponuda, prisustvo na tenderima , rešavanje spornih slučajeva, obrada zahteva za zaštitu prava, upravni sporovi vezani za javne nabavke;
 • praćenje, analiza i primena zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki, uključujući i propise iz zemalja u okruženju (posebno BIH i Crna Gora) i međunarodne procedure (Direktive EU, Smernice za nabavke iz IBRD &IDA kredita i fondova Svetske banke, PRAG procedure), davanje stručnih mišljenja i saveta iz navedene oblasti kako u matičnoj firmi, tako i u srodnim organizacijama iz oblasti putne privrede;
 • izrada ugovorne dokumentacije,  uključujući i ugovore sa inostranim  elementom, na srpskom i engleskom jeziku;
 • zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima,
 • saradnja sa državnim ogranima, posebno ministarstvima i organima lokalne samouprave, učešće u radnim timovina različitih profila.
Ključno profesionalno iskustvo relevantno za javne nabavke :
 • Član tima za Tehničku reviziju poslova JP » Putevi Republike Srpske«, Banja Luka , 2005, 2006, 2007 i 2008. godine  (evaluacija sprovedenih procedura javnih nabavki u skladu sa domicilnim propisima i međunarodnim procedurama, u zavisnosti od porekla sredstava);
 • Član tima za Tehničku reviziju poslova JP »Direkcija cesta Federacije BIH«, Sarajevo, 2006, 2007 i 2008 godine (evaluacija procedura javnih nabavki , sačinjavanje izveštaja sa uočenim nepravilnostima i preporukama);
 • Konsultant na izradi konkursne dokumentacije za različite korisnike – od 2005 godine pa nadalje;
 • Stalni saradnik Priručnika za uspešnu realizaciju javnih nabavki »Forum media« od maja 2011. godine ;
 • Predavač na seminaru iz oblasti javnih nabavki u organizaciji »Forum Media« , 2013, 2014 godina ;
 • Obuka za upravljanje projektima po FIDIC procedurama, EU Build oktobar 2014;
 • Stručno predavanje »Javno privatno partnerstvo,  koncesije i klasične nabavke« Institut za puteve i Društvo za puteve,  dec 2012 god.;
 • Obuka na više seminara na teme javnih nabavki , interaktivni pristup (2003-2017 godina);
 • Obuka »Graditeljske javne nabavke« novembar 2015. godine
 • Predavač na seminaru »Zakon o javnim nabavkama u svetlu nove Direktive EU o javnim nabavkama » u organizaciji Sindikata putara Srbije, decembar 2015.godine
 • Predavač na obuci za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke za potrebe Ministarstva odbrane, septembar-oktobar 2016. godine

Autorski tekstovi iz oblasti javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018