Radmila Šerović

Rođena je 22. marta 1965. u Trsteniku, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje. 1984. upisuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu i diplomira na neorganskom odseku, smer tehnološka kontrola materijala, sa stečenim zvanjem diplomirani inženjer tehnologije.

Radni staž započinje kao Direktor privatnog preduzeća za marketing i trgovinu „DENAKO“, a inženjerski staž započinje kao „Projektant ekološkog sistema“ u Upravi za ekologiju pri IHP „Prva petoletka“ Trstenik. U istoj industriji, do 2002. radi kao pogonski inženjer na poslovima špricanja plastike i izrade gotovih proizvoda u DD „Zaptivke“ i na poslovima galvanske zaštite u DD „Galvanska zaštita“.

Od 2002. započinje rad u državnoj upravi, u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, kao Asistent zamenika ministra, a potom nastavlja rad, kao Savetnik u oblasti međunarodne saradnje i evropskih integracija na poslovima praćenja međunarodne regulative, uključujući i direktive EU u oblasti zaštite životne sredine. Operativno učestvuje u izradi nacionalne regulative i strateških dokumenata, kao i na pripremi planova i programa za izradu nacionalnih dokumenata neophodnih za realizaciju procesa evropskih integracija. 0d 2006. godine radi na poslovima pisanja predloga projekata iz oblasti zaštite životne sredine, radi kao Savetnik u grupi za upravljanje projektima u Sektoru za razvoj strategije i programske politike u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine.

U oblasti upravljanja otpadom počinje da radi 2007. godine, kao Samostalni savetnik i Šef Odseka za upravljanje medicinskim, biološkim i ostalim vrstama otpada, u Odeljenju za upravljanje otpadomu pri Sektoru upravljanja zagađivačima, ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. Istu funkciju obavljala je do 2013. u Sektoru za planiranje i upravljanje i rukovodila Odsekom za upravljanje komunalnim i posebnim tokovima otpada. Od 2013. do danas obavlja funkciju Načelnika Odeljenja za upravljanje otpadom, u Sektoru nadležnom za poslove upravljanja otpadom pri Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

Tokom 2014. godine bila je član tima Pregovaračke grupe 27 za životnu sredinu  za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji, kao Šef izvestilačke grupe za Sektor otpada.

Bila je angažovana i kao Predsednik Radne grupe za izradu Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom, Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom, Pravilnika o vrsti mobilnih postojenja i vrste otpada koje se mogu tretirati u mobilnom postrojenju, tokom 2017. i 2018. godine, Predsednik Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom u skladu sa odlukom o imenovanju od strane Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zakonskih propisa iz sektorske oblasti upravljanja otpadom.

Od 2013. je na doktorskim studijama na Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura” u Beogradu, pri Univerzitetu „Singidunum“, Beograd. Trenutno je na trećoj godini navedenih studija.

© Forum Media d.o.o. | 2018