Nenad Zafirović

Nenad ZavirovićAdvokat u advokatskoj kancelariiji Marković & Zafirović.  Rođen je 1976. godine u Beogradu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon obavljanja pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispta, postaje partner u advokatskoj kancelariji „ Marković & Zafirović“ , koja se više od dve decenije bavi zastupanjem privrednih društava pred sudovima, arbitražama, organima uprave, trećim licima, sastavljanjem ugovora, opštih uslova poslovanja i drugih akata, osnivanjem i pripajanjem različitih formi privrednih društava, zaštitom intelektualne svojine, kao i analizom različitih pravnih i poslovnih pitanja po zahtevu klijenata.

Kroz obavljanje advokatske profesije pružao i sa uspehom pruža pravnu podršku privrednim društvima različitih profila, od manjih ili većih domaćih i stranih privrednih društava, preko banaka do velikih multinacionalnih kompanija.

Učestvovao u pisanju različitih stručnih tekstova, između ostalog i Komentara Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode.

Član Advokatske komore Beograda. Govori engleski jezik.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018