Marta Nađ Grubor

Marta Nadj Grubor je rođena 02.03.1980. godine u Beogradu.
Završila je V beogradsku gimnaziju, a diplomirala 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radila je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao savetnik u Odeljenju za javne nabavke (od 2006. do 2010. godine), gde je bila i član radne grupe za izradu Pravilnika o javnim nabavkama male vrednosti NSZ i predavač u okviru obuke za javne nabavke „Sistem javnih nabavki, procedure i praktična primena Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti u NSZ”.

Autor je „Procedure za sprovođenje postupka javne nabavke” u okviru sistema upravljanja kvalitetom NSZ, obavljala je poslove pripreme za uvođenje sistema kvaliteta u NSZ i sertifikovani je interni proveravač sistema menadžmenta kvalitetom.

U periodu od 2010. do 2015. godine, radila je u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na poslovima javnih nabavki, normative i radnih odnosa kao samostalni savetnik (do 2012. godine), i kao viši savetnik (do 2014. godine), a tokom 2014. godine obavljala je poslove šefa Odeljenja za pravne i zajedničke poslove i poslove javnih nabavki, a potom, tokom 2015. godine, obavljala je poslove pomoćnika direktora – rukovodioca Sektora za pravne, finansijske i zajedničke poslove.

Od kraja 2015. godine, kao načelnik Odeljenja za javne nabavke, radi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Kao član radne grupe učestvovala je u izradi Internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama NSZ i izradi Plana integriteta NSZ. Kao član komisije za evaluaciju ponuda učestvovala je u postupcima nabavki u okviru IPA 2012 projekta.

Položila je stručni ispit za službenika za javne nabavke i državni stručni ispit.

Završila je brojne obuke iz oblasti javnih nabavki, među kojima su i one vezane za sprovođenje procedura nabavki u skladu sa PRAG pravilima.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018