Miloš Savić

Miloš Savić je partner u konsultantskoj kompaniji WM Equity Partners iz Beograda (Srbija) i portfolio  menadžer u kompaniji za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest iz Beograda (Srbija). Ima bogato radno iskustvo u transakcijama promene vlasničke strukture domaćih i regionalnih kompanija, kao investitora i kao savetnik na strani prodaje i kupovine kapitala. Vodio je nekoliko velikih projekata reorganizacije i transformacije domaćih kompanija stvarajući vrednost kroz realizaciju mera operativnog i finansijskog restrukturiranja. Aktivno sarađuje sa IFC-om u Srbiji na promociji i primeni dobre prakse korporativnog upravljanja u srpskim kompanijama. Miloš poseduje CFA zvanje od 2014. godine. Od 2015. godine poseduje i licencu portfolio menadžera koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti RS. Od iste godine član je i udruženja profesionalaca iz oblasti restrukturiranja.

© Forum Media d.o.o. | 2018