Milica Bondžić

Milica Bondžić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Do 2013. godine  radila je u privrednom društvu  IDEA d.o.o. kao saradnik za radno-pravne i  komercijalno-pravne poslove.

Od 2013-2018. godine radila je u Ministarstvu zdravlja, u Sektoru za zdravstveno osiguranje. Državni stručni ispit položila je 2013. godine, a pravosudni ispit 2015. godine. Bila je član radnih grupa za izradu propisa – Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zakona iz oblasti biomedicine, Zakona o apotekarskoj delatnosti, Zakona o zaposlenima u javnim službama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika. Bila je član pregovaračkog tima Vlade za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, AP i JLS, odnosno pregovaračkog tima Vlade za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavaca – zdravstvenih ustanova čiji je osnivač RS, kao i član Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU za zdravstvene ustanove.

Obavljala je poslove stručnog redaktora prevoda propisa/pravnih tekovina Evropske unije.

Autor je tekstova iz oblasti zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i bezbednosti i zdravlja na radu u periodičnoj publikaciji “Vodič kroz radne odnose” i jedan od autora Priručnika “Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija”.

Predavač je na seminarima, edukacijama i radionicama u oblasti radnih odnosa u zdravstvenim ustanovama i drugim javnim službama.

Član je ispitne komisije Ministarstva zdravlja za stručni ispit zdravstvenih radnika – doktora medicine.

Od oktobra 2018. godine zaposlena je u Ministarstvu odbrane.

 

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018