Marko Damnjanović

Marko Damnjanović je junior partner u advokatskoj kancelariji Tasić & Partneri sa osmogodišnjim iskustvom u korporativnom pravu. Markove oblasti ekspertize su privredni i drugi sporovi, stečajni postupci i postupci po UPPR-u, nepokretnosti privatizacija, pravo intelektualne svojine, procesno i ugovorno pravo.

Marko je zastupao brojna javna preduzeća i kompanije koje posluju sa državnim kapitalom, u postupcima privatizacije i restrukturiranja, postupcima po UPPR-ovima, kao i u svim segmentima poslovnja, uključujući pripremu socijalnih programa, prodaju kapitala i imovine i regulisanje drugih odnosa u složenim korporativnim sistemima. Marko je za potrebe edukacije klijenata, držao brojne radionice iz različitih segmenata procesnog prava.

© Forum Media d.o.o. | 2018