Maja Glogovac

Dr Maja Glogovac je diplomirala, završila master studije i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, gde od 2009. godine radi na Katedri za Menadžmentu kvaliteta i standardizaciju. Aktivno učestvuje na pripremi i realizaciji nastave na osnovnim akademskim studijama, na predmetima Upravljanje kvalitetom, Planiranje kvaliteta, Kontrola kvaliteta, Ocena kvaliteta poslovnih sistema, Menadžment totalnog kvaliteta i Metode i tehnike upravljanja kvalitetom. Takođe je i na master diplomskim akademskim studijama na istom Fakultetu angažovana na predmetu Projektovanje sistema menadžmenta kvaliteta, kao i na izvođenju dela vežbi na master programu (pri Univerzitetu) Računarstvo u društvenim naukama, na predmetu Računarski podržano učenje. Pohađala je i stekla diplome i sertifikate nekoliko edukativnih i praktičnih programa i seminara iz oblasti menadžmenta kvaliteta. Učestvuje u realizaciji strateškog naučno-istraživačkog projekta  „Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji“, 2011-2018, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Aktivno učestvuje u izvođenju obuka, kao i u implementaciji zahteva standarda ISO 9001 u privredi.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018