Ljiljana Ristić

Ljiljana Ristić, zaposlena je na poziciji Višeg rukovodioca u odeljenju za računovodstvo i obračun zarada u KPMG – međunarodnoj, renomirnoj revizorskoj kući (Big four accounting firm). Ima više od 13 godina profesionalnog iskustva u računovodstvu i obračunu zarada, izveštavanju, pružanju poreskih i pravnih usluga multinacionalnim klijentima koji rade u regionu, kao i u Srbiji. Bila je angažova

 

na na izradi izveštaja za potrebe grupe u različitim delatnostima, kao i u pripremi lokalnih finansijskih izveštaja, a sve u skladu sa lokalnim zakonskim propisima i standardima finansijskog izveštavanja (IFRS, IFRS za SME, US GAAP). Ima iskustva u pripremi izveštajnih paketa (pojedinačnih i konsolidovanih), PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza po odbitku i ostalih poreskih oblika. Iskustvo u izradi poslovnih planova i budžeta, kao i u procesu likvidacije privrednih društva. Višegodišnje iskustvo u radu sa poreskom upravom i zakonskim i internim revizorima. Ima iskustvo u podršci projektima implementacije novih računovodstvenih programa i prilagođavanje postojećih u skladu sa potrebama i zahtevima klijenta, uspostavljanje sistema internih računovodstvenih kontrola, kao i podršci projektima “shared services centre-global support for implemntation of accounting function”, takođe i u podršci pri usklađivanju ovih projekata sa lokalnim računovodstvenim i poreskim zahtevima. U KPMG je duže od 5 godina u odeljenju za računovodstvo i obračun zarade, i rukovodi timom od 28 ljudi. Svoje formalno obrazovanje stekla je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a ranija profesionalna znanja i iskustva sticala je u eminentim kompanijama, poput ACNeilsen, TMF Service. Član je udruženja Saveza računovođa i Revizora RS, poseduje licencu za ovlašćenog računovođu (Savez računovođa i revizora Srbije). Dalje, član je Privredne komore RS – predstavlja i učestvuje u radu grupacije računovodstvenih poslova Udruženja za stručne-naučne i tehničke delatnosti u okviru Odbora privredne komore RS. Član je udruženja Srpske asocijacije menadžera (SAM). Licencirani trener za lični i profesionalni razvoj.

© Forum Media d.o.o. | 2018