Jelena Pavićević

Jelena Pavićević je rođena u Beogradu 1982. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je u junu 2009. godine.

Nakon završenih studija počela je sa radom u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 2010. godine, i nakon toga prešla da radi u advokadskoj kancelariji Samuilović & partners.

Položila je pravosudni ispit 28.12.2011. godine.

Dana 19.01.2012. godine upisana je u Imenik advokata Advokatske komore Beograda.

Kao advokat preduzimala je pravne radnje i zastupala klijente u svim vrstama parničnih postupaka, a posebno u privrednim i radnim sporovima, kao i pred državnim i drugim upravnim organima, zastupajući strana pravna lica zbog aktivnog znanja engleskog jezika. Takođe, kao advokat, postupala je i u krivičnim predmetima, kako pred osnovnim tako i pred višim sudovima.

Dana 01.12.2012. godine, upisala je Pravosudnu Akademiju koju je sa najvišom ocenom završila 2015. godine, gde je trenutno zaposlena.

© Forum Media d.o.o. | 2018