Gordana Petković

Rođena je 25. septembra 1956. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1980) i položila pravosudni ispit (1987). Zaposlena je u državnoj upravi od 1980. godine. Aktivno je učestvovala u istraživanjima pravnog i ekonomskog aspekta u oblasti zaštite životne sredine, uključujući više od 28 godina rada u oblasti međunarodnog i nacionalnog prava, politika i programa u oblasti zaštite životne sredine. U postupku pristupanja međunarodnim ugovorima, direktno je pripremala ratifikaciju međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine, uključujući i Bazelsku konvenciju o prekograničnom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju. Nosilac je izrade nacionalnih propisa u oblasti životne sredine, uključujući i upravljanje otpadom, ambalažom i ambalažnim otpadom. Član je nacionalnog tima za pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom (STO).

Na međunarodnom planu je imenovana kao koordinator za multilateralne sporazume u oblasti zaštite životne sredine – MEAs (2000) i registrovani ekspert UNEP Working Group of Experts of MEAs. Član je međunarodnih organizacija u oblasti prava životne sredine: Međunarodni Savet za pravo životne sredine – ICEL (od 1998); IUCN Komisija za pravo životne sredine – CEL (od 1999); član  Compliance Committe Bazelske konvencije (2002-2004); Vice Chair – kopredsedavajući Bazelske konvencije (2004); Vice Chair – kopredsedavajući u Compliance Committe Bazelske konvencije (2007-2011) i Vice Chair – kopredsedavajući Bazelske konvencije (2015-2017).

Član je nacionalnih udruženja u oblasti prava: Udruženja pravnika Srbije (od 1995) i Jugoslovenskog udruženja za vodno pravo (2003). Urednik je Sekcije „Ekologija“, Kopaoničke škole prirodnog  prava (od 1997).

Objavila je više od 100 publikacija (knjiga, studija/projekata i drugih radova) i učesnik je brojnih međunarodnih i nacionalnih skupova iz oblasti životne sredine.

© Forum Media d.o.o. | 2018