Darko Blažić

Darko Blažić ima 20 godina iskustva u finansijama i računovodstvu. Oblasti u kojima je ekspert su organizacija i funkcionisanje računovodstvene i finansijske funkcije, revizija, upravljanje rizicima i organizacija i strategijski menadžment i optimizacija poslovnih procesa. Gdin Blažić je vodio ili učestvovao u revizorskim i konsultantskim projektima za neke od najrelevantnijih domaćih i inostranih kompanija.

 

U toku svoje skorije poslovne karijere Gdin Blažić je bio zadužen za kontrolu rada profesionalnog menadžmenta u Železari Smederevo a.d., angažovanog od strane Republike Srbije. U Železari Smederevo a.d., bio je i član tima za finansijsko savetovanje u postupku privatizacije Železare Smederevo.

U 2016. godini je povremeno bio angažovan i kao Član tima revizorske kuće KPMG na projektu reorganizacija finansijske funkcije JP EPS na poslovima izrade računovodstvenih politika za evidentiranje poslovnih transakcija specifičnih za ovu vrstu industrije. Pored toga vodi i projekat za implementaciju procesa Finansijskog upravljanja i kontrole u preduzeću „Elektromreža Srbije“ a.d.

 

Pre nego što se (ponovo) pridružio KPMG-u Darko je bio Rukovodilac odeljenja za kontrolu kreditnog rizika u Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd. (2007-2013), gde je pored redovnih poslova, uspešno sproveo projekat implementacije novih Bazel II standarda za upravljanje rizicima u bankama i novog računovodstvenog standarda (MRS 39) za merenje rizika finansijskih instrumenata. U postupku reorganizacije poslovanja Hypo Alpe Adria bank a.d. i pripreme za njenu re-privatizaciju, vodio je projekat zamene informacionog sistema banke u delu funkcionalnosti koje su vezane za kreditni rizik. Vodio je i projekat integracije poslovanja Hypo bank a.d. i Hypo Leasing a.d. u delu poslovnih procesa vezanih za upravljanje i kontrolu kreditnog rizika. Pored toga obavljao je funkciju rukovodioca službe sredstava u Hypo Leasing a.d. (2013-2014).

 

Od 2005. do 2007. godine Darko je kao rukovodilac revizije u KPMG doo Beograd, bio angažovan u revizorskim i due diligence projektima u različitim preduzećima u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori.

 

Period od novembra 2004. godine do februara 2005. godine proveo je na profesionalnom usavršavanju u KPMG kancelariji u Velikoj Britaniji, gde je radio na projektima procene sistema internih kontrola i provera usaglašenosti sa zahtevima Sarbanes-Oxley Akta u kompanijama Unilever, Liverpool i British Petroleum, London.

 

Od maja 2003. do oktobra 2004. kao član tima revizorske kuće Deloitte&Touche, Beograd bio je angažovan u Odeljenju interne revizije kompanije  U.S. Steel, Serbia kao stariji revizor. Bio je angažovan u svim aktivnostima u U.S. Steel, Serbia koje su se odnosile na proveru usaglašenosti sa zahtevima Sarbanes-Oxley Akta, uključujući dokumentovanje ključnih poslovnih procesa, dokumentovanje sistema internih kontrola i testiranje internih kontrola u skladu sa internim politikama U.S. Steel-a.

 

Od septembra 2001. do maja 2003. kao član tima revizorske kuće Deloitte&Touche, Beograd, bio je angažovan na revizorskim i due diligence projektima u Republici Srbiji i Republici Srpskoj kod različitih klijenata.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018