Damir Drnda

Damir Drnda je rođen 30.12.1981. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Pravosudni ipit je položio u Beogradu, 2009. godine i od 2009. godine je upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograda, čiji je član. Govori engleski jezik. Tokom studija, bio je aktivni član Debatnog kluba Pravnog fakulteta u Beogradu i Otvorene Komunikacije-univerzitetske debatne mreže, gde je kao član debatnih timova učestvovao na više debatnih turnira, stranih i domaćih, kao i na dva evropska debatna prvenstva, Zagreb 2003. godine i Durham 2004. godine.

Aktivno je učestvovao u radu programa debatnih klubova gde je studentima, kako Pravnog fakulteta u Beogradu, tako i drugih fakulteta Univerziteta u Beogradu, držao mnogobrojne radionice na temu argumentacije, kritičnog mišljenja, komunikacije, retorike, aktuelnih tema iz političkog, ekonomskog i društvenog života. Od početka rada, prvo kao pripravnik, a kasnije kao advokat, radio je na polju građanskog prava, posebno materiji radnog prava, imovinskih odnosa, privrednog prava, bračnih i porodičnih odnosa.

Tokom rada u advokaturi specijalizovao se posebno na polju radnih i imovinskih odnosa, gde zastupa fizička i pravna lica (domaća i strana) u postupcima pred državnim organima i sudovima. Poseban segment bavljenja advokaturom mu predstavlja zastupanje domaćih i stranih pravnih lica u njihovom poslovanju, od izrade akata, pružanja pravnih saveta i usluga, do zastupanja pred državnim organima i sudovima. Kao autor, učestvovao je u izradi i priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“.

© Forum Media d.o.o. | 2018