Branimir Blagojević

Branimir Blagojević je osnivač advokatske kancelarije, specijalizovane za oblast javnih nabavki. Iskustvo je stekao dugogodišnjim radom u javnim nabavkama Narodne banke Srbije, a zatim je bio član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki od 2015. do 2018. godine. Bio je saradnik i Uprave za javne nabavke. Bio je član radne grupe za izradu Nacrta novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 1. jula 2020. godine i član pregovaračke grupe 5 – Javne nabavke za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji. Koautor je komentara važećih Zakona o javnim nabavkama (2020. godine) i Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (2017. godine) i autor brojnih tekstova iz ove oblasti i predavač na mnogobrojnim konferencijama i seminarima.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018