Borisav Knežević

Rođen 1971. godine u Beogradu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, magistrirao 2003. godine u Italiji-Master za lokalni razvoj na Balkanu (Univerzitet u Trentu i Slobodni Univerzitet u Bolcanu). Italijansku diplomu nostrifikovao 2005. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama.

Radno iskustvo sticao u Saveznom ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, Kancelariji SCG za pridruživanje EU (2001-2006). Sada je zaposlen kao Načelnik za međunarodnu saradnju u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i kao predavač na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde je angažovan u izvođenju nastave na predmetu «Principi javne administracije». U Upravi za javne nabavke radio je 2006-2014., na poslovima evropskih integracija i upravljanja projektima. Saradnik je Naučnog društva ekonomista Srbije i član izdavačkog saveta «Evropskog zakonodavstva» (IMPP). Član je društva ekonomista Beograda (DEB).

Bio je angažovan na mnogim međunarodnim i domaćim projektima kao što su: Twining projekat EU: „Jačanje srpskog sistema javnih nabavki“ (2010-2102); UNDP: Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama (2014-2105); EllectraWeb- European Electronic Public Procurement Application Framework in the Western Balkan Region, 6. Okvirni program Evropske komisije (2007); „Jedan običan dan u Evropi“, projekat namenjen multi-etničkim opštinama severoistočne Vojvodine, finansiran od strane Fonda za evropske integracije i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu (2005); Trenutno je angažovan na Twining-light projektu: „Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji“.

Sekretar je Pregovaračke grupe 5: javne nabavke, u okviru pristupnog procesa Srbije za članstvo u EU i stručni redaktor Vlade Srbije za direktive EU o javnim nabavkama.  Učestvovao je u izradi Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji 2014-2018.

Autor je knjiga: „Javna uprava i evropske integracije Srbije“ (2010), „Institucije i odlučivanje u Evropskoj uniji“ (2005), kao i brojnih radova u domaćim i stranim časopisima.

U saradnji sa međunarodnim i domaćim vladinim telima održao je više od 15 edukativnih seminara za predstavnike državnih organa uprave i organa lokalne samouprave, naročito iz oblasti evropskih integracija, lokalnog razvoja, javnih nabavki, upravljanja projektima itd.

Istraživački fokus i profesionalni angažman: javna administracija, ekonomika javnog sektora, evropske integracije i programiranje EU fondova, lokalni ekonomski razvoj, javne nabavke, privredni razvoj.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018