Aleksandra Popović

Dr Aleksandra Popović doktorsku disertaciju pod nazivom „Smetnje za zasnivanje radnog odnosa legitimni ciljevi i ograničenja“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila je 2016. godine i stekla naučni naziv doktor nauka – pravne nauke. Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom master rada pod nazivom „Usklađenost novog Zakona o zaštiti konkurencije Republike Srbije sa pravom konkrencije Evropske unije“ završila je 2010. godine, čime je stekla zvanje – master prava Evropske unije. 2005. godine završila je specijalističke poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, organizovane u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju, Francuska i stekla zvanje – specijalista Evropskog prava.

© Forum Media d.o.o. | 2018