EOW baner

Autori

Milan Ivošević

Milan Ivošević, rodjen 06.11.1968 godine, u Zemunu. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994 godine.

Pripravnički staž uspešno okončao u Prvom opštinskom sudu u Beogradu nakon čega je, u maju 1996 godine, položio i pravosudni ispit. Nakon toga, od decembra 1996 godine, upisuje se u red advokata Advokatske komore Beograda. Od tada pa do danas pretežno se bavi problematikom radnih odnosa i na taj način aktivno učestvuje u kreiranju sudske prakse u ovoj oblasti prava.

Kao aktivni učesnik i predavač učestvovao na profesionalnim savetovanjima: ''Kopaonička škola prirodnog prava 1997 i 1998 godine.'' ,Seminar o zapošljavanju  i  pravu na rad  -  Vrnjačka Banja, u periodu od 1999 do 2010 godine; Međunarodni seminar o Konvenciji o ljudskim pravima, Budimpešta 1998 i 1999 godine.

Milan Ivošević  je autor i koautor, pored ovog priručnika, i drugih naučnih i stručnih izdanja iz oblasti radno pravne materije. Za svoj ukupan dosadašnji rad u ovoj oblasti nagradjen je suprugom Marijom, kćerkom Minom i sinom Mihailom.

Dragan Karanović

Dragan Karanović, rođen 25. februara 1966. godine, u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu  u avgustu 1991. godine. Postdiplomske studije je završio 1994. godine na Pravnom fakultetu Kraljevskog koledža u Londonu (Kings College, Faculty of Law, London), gde je dobio zvanje magistra prava.

Profesionalnu karijeru započeo je kao pripravnik u Advokatskoj kancelariji Todorović, gde je radio od 1992. do 1995. godine. Pravosudni ispit je položio 1994. godine. Član je Advokatske komore Beograda i Međunarodne advokatske komore.

G-din Karanović je Partner osnivač Advokatske kancelarije Karanović & Nikolić, vodeće kancelarije u Srbiji specijalizovane za privredno pravo. Bavi se privrednim pravom u celini, sa naročitom specijalizacijom u oblasti spajanja i pripajanja privrednih društava, privatizacije, javnih nabavki, finansija, energije i infrastrukture.

Govori engleski jezik.

Dragomir Kojić

Dragomir Kojić, rođen 30. januara 1974. godine, u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1997. godine. Postdiplomske studije je završio 2001. godine na istom fakultetu, gde je dobio zvanje magistra prava.

Profesionalnu karijeru je započeo 1997. godine u Trgovinskom sudu u Novom Sadu. Tokom 1999. godine radio je u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu, a nakon toga i kao zamenik direktora za pravne poslove u firmi Svepico d.o.o. (Schweppes beverages) od 2001. godine. Pre dolaska u Advokatsku kancelariju Karanović & Nikolić bio je Partner u Advokatskoj kancelariji Tomić & Kojić od 2002. do 2004. godine. Član je Advokatske komore Beograda i registrovan je kao ovlašćeni zastupnik za prava industrijske svojine od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije.

Počev od 2004. godine, angažovan je kao Partner u Advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić. Bavi se naročito pravom intelektualne svojine u celini, javnim nabavkama i zaštitom potrošača.

Govori engleski jezik.

Sanja Spasenović

Sanja (rođ. Stevšić) Spasenović, rođena 19.8.1978. godine, u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u februaru 2002. godine. Na istom fakultetu pohađa poslediplomske studije u oblasti poslovnog prava. Dobitnik je više stipendija na ime rezultata ostvarenih u toku studiranja (Ministarstvo prosvete, Ministarstvo nauke, Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu).

Nakon uspešno završenog pripravničkog staža, pravosudni ispit je položila u martu 2005. godine. U junu iste godine položila je i državni ispit za zastupnika u postupku zaštite industrijske svojine i registrovana je kao ovlašćeni zastupnik za prava industrijske svojine od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije. Takođe počev od juna 2005. registrovana je kao advokat pri Advokatskoj komori Beograda.

Počev od avgusta 2005. godine, angažovana je kao advokat – saradnik, odnosno stariji saradnik u Advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić u Beogradu. Bavi se privrednim pravom u celini, sa naročitom specijalizacijom u oblasti intelektualne svojine, farmaceutskog i medicinskog prava, javnih nabavki i zaštite potrošača.    

Učestvovala je na brojnim seminarima i konferencijama u zemlji i inostranstvu uključujući konferencije organizovane od strane Ekonomist-a, International Trademark Association (INTA), International Bar Association (IBA), Business Software Association (BSA), American Chamber of Commerce (AmCham Srbija) i Pharmaceutical Trademark Group (PTMG). U julu 2009. godine završila je i letnju školu iz oblasti prava intelektualne svojine, organizovanu od strane Academy of European Law (ERA) u Trieru, Nemačka.  

Govori enegleski i nemački jezik.

Goran Radošević

Goran Radošević, rođen 5. novembra 1980. godine u Beogradu. Osnovnu školu i X beogradsku gimnaziju završio je u Beogradu, gde je i diplomirao 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu pohađa i postdiplomske studije.

U Advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić počelo je da radi 2009. godine, a pre toga je bio angažovan na pravnim poslovima u okviru firme Uniprojekt Z iz Beograda.

Bavi se privrednim pravom u celini, sa naročitom specijalizacijom u oblasti prava intelektualne svojine, javnih nabavki, zaštite potrošača i medicinskog i farmaceutskog prava.

Govori engleski jezik.

Vesna Barić

Vesna Barić, rođena 23. aprila 1981. godine u Beogradu. Nakon završetka Osnovne škole i IV beogradske gimnazije, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine.

U Advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić počela je da radi  2008. godine, a pre toga bila je aktivni član tima za sva pitanja privrednog prava u drugoj lokalnoj advokatskoj kancelariji iz Beograda.

U okviru Karanović & Nikolić tima bavi se privrednim pravom u celini, a posebno u oblasti  zaštite potrošača, intelektualne svojine, javnih nabavki, medicinskog i farmaceutskog prava.

Govori engleski jezik.

Irena Živković

Irena Živković je rođena 17.1.1974. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Višoj tehničkoj školi 1997. godine, a 2003. godine i na Fakultetu zaštite na radu, Univerziteta u Nišu.
Učesnik je internacionalne radionice na temu „Zdravlje i bezbednost na radu“ u organizaciji Univerziteta u Mičigenu (Institute of International health and Fogarty International Center, Program on Environmental Health, Michigan State University) (maj 2004, Niš, Srbija).

Pripravnički staž uspešno je okončala kao inženjer zaštite na radu u preduzeću „Vogeli d.o.o.“ koje se bavi proizvodnjom tekstilnih proizvoda, gde je i radila dve godine.

Godine 2008. položila je stručni ispit za obavljanje poslova osiguravanja bezbednosti i zdravlja na radu, od kada se aktivno bavi ovim poslom i problemima u ovoj oblasti, u beogradskom preduzeću „Beozaštita – bezbednost i zdravlje na radu“.

Ivan Popović

Ivan Popović rođen je 12.10.1971. u Užicu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je na Višoj železničkoj školi, smer zaštita na radu u železničkom saobraćaju.

Pripravnički staž uspešno je okončao na Odeljenju zaštite na radu u JP Železnice Srbije. S obzirom na kompleksnost i specifičnosti JP Železnice Srbije, kao i na ogroman broj zanimanja u ovom sistemu, kroz višegodišnje radno iskustvo sticao je znanje u oblasti zaštite na radu. Činjenicu da je radio u javnom preduzeću od državnog značaja iskoristio je za stručno usavršavanje kroz brojne seminare i predavanja, mada je od najvećeg značaja bilo iskustvo stečeno na terenu.

Po donošenju Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i polaganja stručnog ispita u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, prelazi u beogradsko preduzeće „Beozaštita – bezbednost i zdravlje na radu“ gde i danas obavlja poslove vezane za ovu oblast.

Gordana Petković

Gordana Petkovićje rođena 25. septembra 1956. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1980) i položila pravosudni ispit (1987). Zaposlena je u državnoj upravi od 1980. godine. Aktivno je učestvovala u istraživanjima pravnog i ekonomskog aspekta u oblasti zaštite životne sredine, uključujući preko 20 godina rada u oblasti međunarodnog i nacionalnog prava, politika i programa u oblasti zaštite životne sredine. U postupku pristupanja međunarodnim ugovorima direktno je pripremala ratifikaciju međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine, uključujući i Bazelsku konvenciju o prekograničnom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju. Nosilac je izrade nacionalnih propisa u oblasti životne sredine, uključujući i upravljanje otpadom, ambalažom i ambalažnim otpadom. Član je nacionalnog tima za pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom (STO).

Na međunarodnom planu imenovana je kao koordinator za multilateralne sporazume u oblasti zaštite životne sredine – MEAs (2000) i kao registrovani ekspert UNEP Working Group of Experts of MEAs. Član je međunarodnih organizacija u oblasti prava životne sredine: Međunarodnog saveta za pravo životne sredine – ICEL (od 1998); IUCN Komisije za pravo životne sredine – CEL (od 1999); član Compliance Committe Bazelske konvencije (2002–2004); Vice Chair – kopredsedavajući Bazelske konvencije (2004); Vice Chair – kopredsedavajući u Compliance Committe Bazelske konvencije (2007–2011).

Član je nacionalnih udruženja u oblasti prava: Udruženja pravnika Srbije (od 1995) i Jugoslovenskog udruženja za vodno pravo (2003). Urednik je Sekcije „Ekologija“ Kopaoničke škole prirodnog prava (od 1997).

Objavila preko 100 publikacija (knjiga, studija, projekata i drugih radova) i učesnik je brojnih međunarodnih i nacionalnih skupova u oblasti životne sredine.

Odbranila magistarski rad na temu „Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u propisima Republike Srbije u kontekstu procesa stabilizacije i približavanja Evropskoj uniji” na Univerzitetu Privredna akademija u Novom sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 22. juna 2011. godine.

Hristina Stevanović Čarapina

Hristina Stevanović Čarapina, diplomirala je i magistrirala na odseku Hemijsko inženjerstvo, na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2008. godine zaposlena je na EDUCONS Univerzitetu – Fakultetu za zaštitu životne sredine, sa sedištem u Sremskoj Kamenici. Učestvuje u nastavi na predmetima: Analiza životnog ciklusa proizvoda, Upravljanje otpadom, Analitički instrumenti u oblasti životne sredine, Upravljanje projektima iz životne sredine, Održivo korišćenje prirodnih resursa. Ima više od 100 objavljenih naučnih i stručnih radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima, kao i više od 100 izlaganja na nacionalnim i međunarodnim konferencijama.

Značajne rezultate postigla je u radu na izgradnji sistema zaštite životne sredine i održivog razvoja u Republici Srbiji radom na koncipiranju nacionalne zakonodavne osnove iz oblasti životne sredine, izgradnji institucija i podizanju kapaciteta u njima. Član je Naučnog saveta Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije. Član je tehničke komisije za procene uticaja Ministarstva i Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda.

Uža specijalnost: Projekti iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, tehnološki projekti, projekti zona opasnosti, procene uticaja, planovi upravljanja otpadom.

Licence: Licenca za ovlašćenog projektanta (Inženjerska komora Srbije), Licenca za rad protivpožarnih elaborata i elaborata o zonama opasnosti (MUP Srbije), UNEP – Licencirani ekspert za uvođenje čistije proizvodnje (Cleaner production).

Mr Stevanović Čarapina je predavač po pozivu na kursevima iz upravljanja otpadom za student Mašinskog fakulteta u Beogradu, Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na kursevima iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja pri Privrednoj komori Srbije, Privrednoj komori Beograda, Inženjerskoj komori u lokalnoj samoupravi, za donatorske agencije: UNDP, USAID, World bank, GTZ.

Učestvovala je kao ekspert na 50 projekata od nacionalnog interesa, kao konsultant na međunarodnim projektima iz oblasti održivog razvoja, upravljanja otpadom, klimatskih promena, čistije proizvodnje, politike zaštite životne sredine i evropskih integracija, upravljanja životnom sredinom, ekološke bezbednosti, fi nansiranim od strane međunarodnih organizacija i fondova: EAR, IPA, USAID, GTZ, UNDP, INIDO, Worl bank, EBRD itd.

Članstvo u profesionalnim organizacijama: Inženjerska komora Srbije, Udruženje inženjera i tehničara Srbije, Srpsko hemijsko društvo, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Društvo za zaštitu vazduha, ISWA – International Solid Waste ass, Predsednik Nacionalnog saveta: Seswa Asocijacija za upravljanje otpadom, potpredsednik organizacije „Ambasadori životne sredine“: Environmental ambassadors, član „Synergia” Th e Waste-to-Energy Research and Technology Council (WTERT).

Nenad Budimović

Nenad Budimović, je rođen u Kruševcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje doktora veterinarske medicine.

Stručni ispit položio je posle pripravničkog staža u kompaniji Quatrofarm, a potom i radio u Veterinarskoj stanici Beograd, farmi muznih krava „Jednota“, kao i sopstvenoj privatnoj ambulanti. 2001. godine počinje da radi u Privrednoj komori Jugoslavije, u Sektoru za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Zatim 2002. prelazi u Privrednu komoru Srbije, gde i danas radi kao samostalni savetnik za veterinu i stočarstvo u Udruženju za poljoprivredu, prehrambenu industriju i duvansku industriju i vodoprivredu, a njegov direktan posao se ogleda u koordiniranju rada klanične i mlekarske industrije Srbije.

Član je Srpskog veterinarskog društva, gde najviše aktivnosti ima u sekciji za epizootiologiju i sekciji za DDD. Zvanični je sudski veštak za oblast veterine i zdravstvene bezbednosti hrane, učesnik radnih grupa za izradu pravilnika iz oblasti veterine, mnogih stručnih skupova na kojima je objavio preko petnaest publikovanih stručnih radova iz oblasti veterine i zdravstvene bezbednosti hrane, kao i primene HACCP sistema.
Znanja i iskustva iz oblasti zdravstvene bezbednosti hrane sticao je u Sloveniji, Holandiji i Srbiji, što je rezultiralo da postane auditor – revizor za standard ISO 22000.

Goran Đorđević

Goran Đorđević rođen je 1964. godine u Knjаževcu, gde je zаvršio osnovnu i srednju školu. Zаvršio je Fаkultet zаštite nа rаdu u Nišu, а mаgistrirаo nа istom fаkultetu 2002. godine sа temom „Anаlizа izborа sredstаvа i opreme pri izrаdi plаnovа zа gаšenje šumskih požаra“.

1991. godine počinje da radi u Ministаrstvu unutrаšnjih poslovа, u Sektoru zа vаnredne situаcije, а 1995. u Požаrevcu kаo šef Odsekа zа preventivnu zаštitu. Od 2011. godine radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Požarevcu.

2012. je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, na Katedri za upravljanje rizicima, sa temom „Upravljanje rizicima u zaštiti šuma od požara“ i stekao zvanje doktora nauka odbrane, bezbednosti i zaštite.

Do sаdа je objаvio više od sto stručnih rаdovа, kako u zemlji, tako i u inostrаnstvu, iz oblаsti zаštite od požаrа, zаštite životne sredine i bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu, а značajan broj njegovih radova odnosi se nа temаtske oblаsti iz zаštite šumа od požаrа. Učestvovаo je nа više međunаrodnih nаučnih skupovа iz oblаsti zаštite od požаrа.

Ljubica Krnjaić

Ljubica Krnjaić, inženjer zaštite od požara, rođena 13.08.1956. godine u Kepčijama, Dvor na Uni, Hrvatska. Srednju Hemijsko tehnološku tehničku školu završila u Novom Sadu, diplomirala na Višoj tehničkoj školi, a nakon toga završila i strukovne studije na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Završila kurs za preduzetnike u organizaciji Novosadskog humanitarnog centra.

Radila 11 godina u privredi i 16 godina u vanprivredi. Zaposlena u Vatrogasnom savezu Grada Novog Sada na poslovima sekretara Saveza. Ima položene stručne ispite iz zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Član je dobrovoljnog vatrogastva već 26 godina, i viši vatrogasni oficir I klase, vatrogasni sudija, dobitnik više priznanja vatrogasnih organizacija. Osnivač je i predsednik Prvog udruženja za ekologiju i zaštitu od dejstva vatre „EcoFire“ u Novom Sadu.

Učesnik je i organizator više stručnih skupova. Autor nekoliko stručnih radova: „Rizik u široj primeni pesticida“ na Savetovanju na Kopaoniku 2009. godine, „Uticaj prirodnih katastrofa na održivi turizam“ Subotica, 2009. godine, „Zaštita od požara u stambenim zgradama“ na IV stručnoj tribini, „Ne seci granu na kojoj sediš“ u Novom Sadu, 2010. godine, „Uvođenje sistema dojave požara putem SMS poruke“ na Savetovanju na Kopaoniku, 2011. Godine, i drugih.

Autor je nekoliko brošura i uputstava iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu:  „Priručnika“ za kviz „Ja sam mali vatrogasac“, „Uputstva za sprovođenje mera zaštite od požara i bezbednosti u žetvi“, „Uputstva za postupanje u slučaju požara“ (za stambene zgrade)...

Miodrag Maksić

Miodrag Maksić je rođen 9. 9. 1981. u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu, smer bezbednost, sa zvanjem profesor civilne odbrane. Pored diplome Fakulteta, tokom rada na poslovima bezbednosti i zaštite, nastavio je sa stručnim usavršavanjem i položio stručne ispite za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite, kao i kurseve internog proverivača sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008. Od 2007. stalno je zaposlen u ESON Group d.o.o. na poslovima trening menadžera, menadžera za BZR i referenta protivpožarne zaštite.

Tokom četvorogodišnjeg rada na poslovima bezbednosti i zaštite učestvovao je u organizaciji, koordinaciji, praćenju, kontroli i usklađivanju rada organizacionih jedinica u okviru ESON Group d.o.o., službe obezbeđenja (Airport City Belgrade, Coca-Cola HBC, Rosa Vlasina, Fresh & Co Subotica, MSK Kikinda, Luka Beograd).

Aktivno je učestvovao u izradi dokumenata službe obezbeđenja i unapređenja rada službe, dokumenata iz bezbednosti i zdravlja na radu, dokumenata iz protivpožarne zaštite i samostalno  izrađivao ove tipove dokumenata. Obučavao je i testirao radnike službe obezbeđenja iz predmeta „Osnovi obezbeđenja i zaštite“ po procedurama i standardima ASIS-a, kao i po planu i programu predmeta „Sistemi obezbeđenja i zaštite“, koji se izučava na redovnim studijama Fakulteta bezbednosti; obučavao i testirao radnike ESON Group d.o.o. (menadžment, služba obezbeđenja i služba održavanja) iz bezbednosti i zdravlja na radu, i protivpožarne zaštite.

Pored rada u ESON Group d.o.o., bio je dodatno angažovan u firmi Bezbednost Security kao stručni konsultant za bezbednost (uvođenje sistema bezbednosti objekta i protivpožarna zaštita i obuka) na objektu TQ City Inđija, kao i u firmi Absolut Security d.o.o. Beograd kao stručni konsultant za bezbednost (izrada dokumentacije iz protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, izrada dokumenata iz sistema obezbeđenja) na objektu NWA Serbia d.o.o.

Dodatno je angažovan kao stručni konsultant za bezbednost (organizacija sistema obezbeđenja, organizacija protivpožarne zaštite) na manifestaciji Beer Fest, čiji je organizator Beogradska kulturna mreža.

Organizator je posebne obuke i polaganja stručnog ispita iz protivpožarne zaštite, u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Voždovac. Član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Voždovac, kao i organizator i član ekipe u takmičenju gašenja požara (osvojeno 1. mesto na opštinskom takmičenju 2011).

Predsednik je nevladine organizacije Centar za privatnu bezbednost Srbije – CPBS .

Zorica Alavantić

Zorica Alavantić je rođena 18.12.1953. u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1978) i položila pravosudni ispit (1987).

Od 2003. radi u u Advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić, kao jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji, sa izuzetnom reputacijom kako u zemlji, tako i u inostranstvu, koja uspešno posluje već 20 godina i čiji portfolio klijenata seže od međunarodnih i domaćih kompanija angažovanih u poslovnim transakcijama u regionu, banaka i drugih finansijskih organizacija, institucionalnih, strateških i finansijskih investitora, do javnih i privatnih institucija, a od 2009. je član i partner ortačkog advokatskog društva Janković, Popović & Mitić.

Pre bavljenja advokaturom radila je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije i u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, na poslovima posredovanja u zapošljavanju, implementaciji ugovora o socijalnom osiguranju, svim pravnim i administrativnim procedurama u oblasti zapošljavanja, osiguranja, rešavanja viškova zaposlenih, kao i svim drugim poslovima iz delatnosti Nacionalne službe za zapošljavanje. Obavljala je poslove pripreme za uvođenje sistema kvaliteta i bila je član više radnih grupa na pripremi propisa u vezi sa zapošljavanjem, osiguranjem, viškom zaposlenih i dr. Između otalog, obavljala je poslove zamenika direktora filijale Beograd i pomoćnika direktora Nacionalne službe za zapošljavanje.

Specijalizovala se u oblasti radnog prava i prava socijalnog osiguranja. Učestvovala je u brojnim postupcima prodaja, to jest preuzimanja privrednih društava, banaka i drugih finansijskih organizacija i pružala savetodavne pravne usluge velikom broju stranih i domaćih privrednih društava i organizacija. Pored toga, bila je prezenter na više seminara i savetovanja sa radovima iz oblasti radnog prava, a učestvovala je i u izradi velikog broja članaka za domaće i strane časopise.

Govori engleski i italijanski jezik.

Član je Advokatske komore Beograda.

Nikola Đorđević

Nikola Đorđević je rođen 02. februara 1983. u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2005), gde je položio i pravosudni ispit (2009).

Od 2006. radi u Advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić, kao jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji, sa izuzetnom reputacijom kako u zemlji, tako i u inostranstvu, koja uspešno posluje već 20 godina i čiji portfolio klijenata seže od međunarodnih i domaćih kompanija angažovanih u poslovnim transakcijama u regionu, banaka i drugih finansijskih organizacija, institucionalnih, strateških i finansijskih investitora, do javnih i privatnih institucija.

Tokom rada u advokaturi specijalizovao se u oblastima korporativnog prava, M&A, poreskog prava, prava energetike, prava avio industrije i trgovinskog prava. Učestvovao je u brojnim postupcima prodaja, to jest preuzimanja privrednih društava, a zastupao je i trenutno zastupa u poreskim postupcima i upravnim sporovima protiv poreskih rešenja veći broj domaćih i stranih privrednih društava.

Pored toga, učestvovao je u izradi Vodiča za strane investitore, učestvuje u radu poreskog odbora Saveta stranih investitora kao predstavnik Advokatske kancelarije Janković, Popović & Mitić, a član je i Srpskog fiskalnog društva, kao i organizacije International Fiscal Association.

Govori engleski i italijanski jezik.

Član je Advokatske komore Beograda.

Nikola Poznanović

Nikola Poznanović je rođen 09. decembra 1980. u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004), završio master studije iz prava Evropske unije na Univerzitetu u Nansiju, u Francuskoj, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu (2005) i položio pravosudni ispit (2008).

Od 2005. radi u Advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić, kao jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji, sa izuzetnom reputacijom kako u zemlji, tako i u inostranstvu, koja uspešno posluje već 20 godina i čiji portfolio klijenata seže od međunarodnih i domaćih kompanija angažovanih u poslovnim transakcijama u regionu, banaka i drugih finansijskih organizacija, institucionalnih, strateških i finansijskih investitora, do javnih i privatnih institucija.
Tokom rada u advokaturi specijalizovao se u oblasti korporativnog prava, statusnih promena, spajanja i pripajanja, kao i zastupanja privrednih društava, prava konkurencije, trgovinskog prava, ugovornog prava, bankarskog prava i stranih ulaganja. Učestvovao je u brojnim postupcima osnivanja svih pravnih formi, kako privatnih, tako i javnih društava, društava sa ograničenom ili neograničenom odgovornošću, postupcima privatizacije, prodaje banaka i zastupanja pred Narodnom bankom Srbije, kao i u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Pored toga, učestvovao je u izradi komentara različitih zakona, a posebno Zakona o privrednim društvima.

Govori engleski i francuski jezik.

Član je Advokatske komore Beograda, kao i Francusko-srpske privredne komore.

Stefan Dobrić

Stefan Dobrić je rođen 20. novembra 1983. u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2008), master studije je upisao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009) i položio je pravosudni ispit (2011). Nosilac je diplome Francuske alijanse (Alliance française) iz Pariza (2002) i Centra za vizuelne komunikacije „Kvadrat“ iz Beograda (2008).

Od 2008. radi u Advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić, kao jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji, sa izuzetnom reputacijom kako u zemlji, tako i u inostranstvu, koja uspešno posluje već 20 godina i čiji portfolio klijenata seže od međunarodnih i domaćih kompanija angažovanih u poslovnim transakcijama u regionu, banaka i drugih finansijskih organizacija, institucionalnih, strateških i finansijskih investitora, do javnih i privatnih institucija.

Tokom rada u advokaturi specijalizovao se u oblasti korporativnog prava, statusnih promena, spajanja i pripajanja, prava energetike, prekršajnog prava, turističkog prava, prava igara na sreću, prava konkurencije i trgovinskog prava. Učestvovao je u brojnim postupcima osnivanja svih pravnih formi privatnih i javnih društava, društava sa ograničenom ili neograničenom odgovornošću, a posebno u oblasti turizma i u postupku zastupanja brojnih turističkih agencija, kako domaćih, tako i stranih.

Pored toga, učestvovao je u izradi velikog broja članaka za domaće i strane časopise, izradi Vodiča za strane investitore, radu Francusko-srpske privredne komore, kao predstavnik Advokatske kancelarije Janković, Popović & Mitić, i radio na izradi komentara različitih zakona, a posebno Zakona o privrednim društvima i Zakona o igrama na sreću.

Govori engleski i francuski jezik.

Član je Advokatske komore Beograda.

Nataša V. Cvetićanin

Nataša V. Cvetićanin rođena je 26. decembra 1978. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Trenutno na istom fakultetu pohađa postdiplomske studije u oblasti privrednog prava.

Profesionalnu karijeru je započela u Advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić, u Beogradu, kao advokatski pripravnik. Pravosudni ispit je položila 2005. godine, kada se kao advokat registrovala pri Advokatskoj komori Beograda. Počev od 2005. godine, nastavila je da radi kao advokat i stečajni upravnik u Advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić, gde je bila i partner od 2008. do 2011.

Stručni ispit za stečajnog upravnika je položila 2006, a 2007. je registrovana kao licencirani stečajni upravnik u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Licencu je obnovila 2010.

Trenutno živi i radi u Skoplju, u kompaniji koja se bavi distribucijom električne energije, na poziciji direktora pravne i službe osiguranja.

Bavi se privrednim pravom u celini, sa naročitom specijalizacijom u oblasti prestanka privrednih subjekata (stečaj i likvidacija), prava oglašavanja i prava zaštite potrošača, te energetskog prava. Obavljala je poslove stečajnog i likvidacionog upravnika od 2007. do 2011. Učestvovala je u izradi relevantnih zakonskih propisa iz oblasti likvidacije i potrošačkog prava, kao i na brojnim seminarima i konferencijama u oblasti privrednog prava.

Govori engleski i nemački jezik.

Boško Nektarijević

Boško Nektarijević BBA, MBA, izvršni direktor Balkanske bezbednosne mreže.

Boško je diplomirao na polju menadžmenta u Parizu na poslovnoj školi IFAM.
Magistrirao je na Solvay Brussels School of Economics and Management, Univerziteta u Briselu i specijalizaciju završio na Harvard Univerzitetu.
Takođe je završio i brojne druge edukativne i trening programe na vodećim svetskim centrima.

Radno iskustvo je gradio na različitim projektima Evropske unije, Vlade Srbije, Evropskog pokreta, Evropskog integracionog fonda, Makedonskog instituta za integracije, Cotrugli.
Radio je kao konsultant za brojene multinacionalne i domaće kompanije na inovativnim projektima: Business School, Biznis Akademije, ICIP-a, itd.

Poslednjih deset godina pomaže liderima reformi na Balkanu da unaprede kvalitet projekata, uticaj i rezultate.
Dizajnirao je i vodio brojne projekte i treninge u Briselu i na Balkanu koje je preko 2000 klijenata ocenilo najvišim ocenama.

Tatjana Cvetkovski

Tatjana Cvetkovski je rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, a doktorirala na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta u Beogradu. Od 1998. do 2000. radila je na Fakultetu organizacionih nauka kao stručni saradnik fokusiran na naučnoistraživački rad. Od 2000. radi na Megatrend univerzitetu, a od 2011, u zvanju redovnog profesora, na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Od 1999. je član Društva ekonomista Beograda, a od 2010. član redakcije međunarodnog časopisa za primenjenu ekonomiju „Megatrend revija“. Autor je više udžbenika i monografija, među kojima su: Organizaciono ponašanje (Jovanović-Božinov M, Živković M, Cvetkovski T, 2003), Menadžment ljudskih resursa (Jovanović-Božinov M, Kulić Ž, Cvetkovski T, 2004), Benčmarking (Cvetkovski T, 2005), Poslovna komunikacija – u savremenim uslovima poslovanja (Cvetkovski T, Cvetkovska Ocokoljić V, 2007), Komunikacija: čovek i kultura (Cvetkovska-Ocokoljić V, Cvetkovski T, 2009), kao i velikog broja radova objavljenih na skupovina i u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Tokom svoje radne karijere učestvovala je na većem broju projekata, kao i na seminarima za farmaceutske kuće, turističke i nevladine organizacije. Kao gostujući profesor boravila je 2009. i 2010. godine na visokoškolskoj ustanovi Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management, Steyr.
Od 2006. je prodekan za nastavu na dodiplomskim studijama na Fakultetu za poslovne studije. Na Fakultetu za poslovne studije, na različitim nivoima studija, bavi se organizacionim ponašanjem, poslovnom komunikacijom i upravljanjem ljudskim resursima.

Ljubica Jerotijević

Ljubica Jerotijević je diplomirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima više od 30 godina staža u tržišnim komunikacijama. Počela je karijeru u Agenciji Borba 1979,  a od 1988. je  na poziciji direktora klijent servisa u većem broju agencija. Završila je i brojne edukativne i trening programe kao što su Great Client Service u Londonu, Strong Growth through Diversity i Commercial Excellence u Amsterdamu. Trener, predavač i edukator  na većem broju kurseva u zemlji i regionu u domenu poslovne komunikacije. Više od godinu dana na poziciji direktora za nove poslove u agenciji SMJWT u Beogradu.

Udata više od dvadeset godina, majka jedne devojke i dugogodišnji lojalan prijatelj većem broju dragih ljudi.

Maja Barać Stojanović

Maja Barać Stojanović je stekla zvanje diplomiranog politikologa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a na poziciji izvršnog menadžera u konsultantskoj kući Bovan Consulting je od 2004. Ekspert je u oblasti menadžment konsaltinga i projektima strateških komunikacija u oblasti politike, ekonomije i medija. Radila je na kreiranju i realizaciji komunikacionih strategija za nekoliko privatizacionih procesa u Srbiji, sa posebnim težištem na komuniciranje tokom krize. Menadžer je i učesnik nekoliko istaknutih političkih kampanja, trener trenera i iskusni trener i mentor u oblasti poslovne komunikacije, prodaje, pregovaranja i  ljudskih resursa. Prethodno dugogodišnje novinarsko iskustvo sticala je u radijskom i televizijskom novinarstvu, a sada je često citirana u stručnim publikacijama.

Nikolina Milosavljević

Nikolina Milosavljević je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, a zvanje životnog savetnika („life coach“) sa sertifikatom „Albert Ellis“ stekla je na Institutu Univerziteta države Njujork.

2006. godine počinje da radi u GfK Beograd kao asistent u istraživanju tržišta, a u novembru 2007. godine u sektoru ljudskih resursa u trgovinskom lancu IDEA, kao saradnik za selekciju kadrova. Kasnije u okviru kompanije IDEA počinje da se bavi  i razvojem karijere zaposlenih i talenata u okviru kompanije. Od avgusta 2012. godine prelazi da radi u Telenor gde nastavlja svoj profesionalni razvoj u razvoju talenata.

Pored toga, gospođa Milosavljević kao gostujući predavač radi na akademiji modnog dizajna „Mod Art Beograd“, sa temama „Analiza ličnosti i upravljanje konfliktima“ i „Ponašanje potrošača“.

Milan Šesto

Milan Šesto je stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno se nalazi na poziciji rukovodioca službe kadrovske administracije u kompaniji IDEA d.o.o, gde je pre toga obavljao poslove specijaliste za radno pravo. Ovlašćeni je predstavnik kompanije za odnose sa sindikatima, gde je stekao iskustvo u kolektivnom pregovaranju. Planira da nastavi da se bavi naučnim radom u oblasti radnog prava i socijalne politike, govori engleski i italijanski jezik, ostvaren kao otac i suprug, rekreativno se bavi padobranstvom i tenisom.

Radmila Šerović

RADMILA ŠEROVIĆ je rođena 22. marta 1965. godine u Trsteniku gde je završila osnovnu i srednju školu. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1984. god. i diplomirala na neorganskom odseku, smer Tehnološka kontrola materijala, sa stečenim zvanjem dipl. inženjer tehnologije.

Radni staž započinje kao Direktor privatnog preduzeća za marketing i trgovinu „DENAKO“ a inženjerski staž započinje kao projektant ekološkog sistema u Upravi za ekologiju pri IHP „Prva petoletka“ Trstenik, gde u okviru četvorogodišnjeg staža radi na praćenju regulative iz oblasti opasnih hemikalija, na izučavanju problematike upotrebe, selektiranja i odlaganja svih vrsta industrijskih ulja i izučavanju mogućnosti za njihovu ponovnu upotrebu i reciklažu i na izučavanju problematike selektiranja i odlaganja otpada – industrijskog i komunalnog. Posebno zaduženje dobija kao član tima za izradu „Katastra zagađivača“ za sve vrste zagađivača vode, vazduha i zemljišta u navedenoj industriji i na kreiranju ekološke politike usaglašene sa politikom kvaliteta u fazi uvođenja sistema kvaliteta kroz standarde JUS ISO 9000 i JUS ISO 14000 za IHP „Prva petoletka“ u Trsteniku. U istoj industriji, do 2002. godine radi kao pogonski inženjer na poslovima špricanja plastike i izrade gotovih proizvoda u DD „Zaptivke“, kao i na poslovima galvanske zaštite u DD „Galvanska zaštita“, u okviru kojih radi i na postrojenju za tretman otpadnih voda.

Od 2002. godine započinje rad u državnoj upravi, u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, kao asistent zamenika ministra, a potom nastavlja sa radom, kao savetnik u oblasti međunarodne saradnje i evropskih integracija na poslovima praćenja međunarodne regulative, uključujući i direktive EU u oblasti zaštite životne sredine. Operativno učestvuje u izradi nacionalne regulative i strateških dokumenata kao i na pripremi planova i programa za izradu nacionalnih dokumenata neophodnih za realizaciju procesa evropskih integracija.
Od 2006. godine radi na pisanju predloga projekata iz oblasti zaštite životne sredine, a radi i kao savetnik u grupi za upravljanje projektima u Sektoru za razvoj strategije i programske politike u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine.

U oblasti „Upravljanja otpadom“ počinje da radi od 2007. godine, kao samostalni savetnik i šef Odseka za upravljanje medicinskim, biološkim i ostalim vrstama otpada, u Odeljenju za upravljanje otpadom pri Sektoru upravljanja zagađivačima Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. Istu funkciju obavlja do danas u Sektoru za planiranje i upravljanje i rukovodi Odsekom za upravljanje komunalnim i posebnim tokovima otpada.

Sertifikate kao „edukator-trener“ u oblasti Upravljanja projektima i poslovima Evropske unije, dobila je od Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Danske, Centra za evropske studije iz Strazbura i College of Europe, Brugge i Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
U oblasti „Veštine prezentacije treninga“, dobila je sertifikate od strane Kabineta predsednika Vlade Kraljevine Velike Britanije i Instituta za međunarodni razvoj i konsalting.
Najznačajniji sertifikat za dodatno stručno usavršavanje u oblasti „Upravljanje komunalnim otpadom i ostalim vrstama otpada“, u periodu od 12. januara 2009. do 22. februara 2009, dobila je od Japanske Agencije za međunarodnu saradnju – JICA.

Advokat Damir Petrović

Advokat Damir Petrović, advokatska kancelarija PETROVIĆ & ĐORĐEVIĆ je moderna i dinamična advokatska kancelarija sa poslovnim sedištem u Beogradu. Tim čine iskusni advokati i stručnjaci iz različitih privrednih grana. Kancelarija pruža punu pravnu podršku i advokatske usluge fizičkim licima, preduzetnicima, privrednim društvima i drugim organizacijama od momenta njihovog osnivanja.

Usluge se sastoje u pružanju pravnih saveta, kreiranju poslovne strategije, upravljanju rizikom i politikom sudskih sporova u privrednom društvu. Vrednost tima ogleda se u iskustvu i pregovaračkim sposobnostima u raznim privrednim granama, pronalaženju alternativnih rešenja kao i u kreiranju poslovnih strategija i politika. Pored Republike Srbije, naša Kancelarija pruža pravnu podršku i u zemljama regiona kao što su: Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija u saradnji sa lokalnim advokatskim kancelarijama.

Nenad Cvjetićanin

Nenad Cvjetićanin je rođen u Beogradu, 30. 08. 1980. godine. Završio je XI beogradsku gimnaziju 1999. godine. 2004. godine je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na privredno-pravnom smeru. Zvanje specijaliste za pravo Evropske Unije, na Pravnom fakultetu u Beogradu, u saradnji sa Pravnim fakultetom u Nansiju, u Francuskoj, stekao 2005. godine. Pravosudni ispit je položio 2008. godine. Od 2010. godine osnivač i stariji partner u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners.

2016. godine - član disciplinske komisije Saveza za konjički sport Srbije za Olimpijske i FEI discipline

2015. godine –Arbitar u Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije

2012. godine – saradnik u nastavi za užu naučnu oblast privredno i kompanijsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

2010. godine - u periodu od januara do marta bio član radne grupe za izmenu statuta Grada Beograda

2009-2010. godine – radio na poziciji viši pravni savetnik, u poslovnom sistemu „INVEJ“ ad, Beograd, ul. Aleksandra Dubčeka br. 14

2007-2008. godine – radio na poziciji pravni savetnik, u pravnoj službi „INTERKOMERC“ ad, privredno društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Beograd, ul. Terazije br. 27

2006-2007. godine - radio kao pripravnik u parničnom veću Privrednog suda u Beogradu

Napisao je više autorskih tekstova, objavljenih u časopisu „Lege artis“ u izdanju izdavačke kuće „Ing pro“ d.o.o. i „Forum Media“ d.o.o, od kojih su najznačajniji sledeći tekstovi: Komentar izmena Statuta Grada Beograda, „Restitucija kao vrednosna prekretnica u demokratizaciji srpskog društva“, „Tajnost i zaštita ličnih podataka“, „Naknada štete usled saobraćajne nesreće i ujeda pasa lutalica, „Alternativne sankcije i alternativni načini izvršenja kazne“, „Bračni ugovor i podela zajedničke imovine“, „Sporazum o priznanju krivice i oportunitet krivičnog gonjenja“, Komentar izmena i dopuna Zakona o radu 2014.godine.

End

 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24